سیستم هشدار به معتادان تلفن های هوشمند

در کره جنوبی برای انسانهایی که وابسته به استفاده از تلفن های هوشمند شده اند، سیستمی جدید کشف شد