تظاهرات اعتراض آمیز در یونان به خشونت کشید

تظاهرات اعتراض آمیز در  یونان به خشونت کشید .