استقبال رسمی از الهام علی اف در مجتمع ریاست جمهوری ترکیه

استقبال رسمی از الهام علی اف در مجتمع ریاست جمهوری ترکیه.