یکی دیگر از سرکردگان سازمان تروریستی " پ ک ک " از قدرت عمل ساقط گردید

یکی دیگر از سرکردگان سازمان تروریستی " پ ک ک " از قدرت عمل ساقط گردید