روحانی خواست تا همه دانشجویان بازداشت شده آزاد شوند

روحانی خواست تا همه دانشجویان بازداشت شده آزاد شوند.