ترانسفر ارز در ایران تحت کنترل دولت قرار گرفت

ایران ترانسفر ارز بدون سیستم بانکداری را ممنوع کرد

ترانسفر ارز در ایران تحت کنترل دولت قرار گرفت

ایران ترانسفر ارز بدون سیستم بانکداری را ممنوع کرد.

بموجب گزارش خبرگزاری " اقتصاد آنلاین " ایران ، سید احمد عراقچی معاون رئیس بانک مرکزی ایران اعلام کرد : نقل و انتقال ارز در ایران تنها بوسیله سیستم بانکداری میسر خواهد بود و روشهای دیگر ممنوع می باشد.  

عراقچی ضمن اشاره به اینکه تصمیم متخذه موجب برقراری ثبات در بازار پول و سرمایه در ایران خواهد شد گفت : این روش موجب رویت عمل در امور اقتصادی شده و به مبارزه با خروج سرمایه و مبارزه با قاچاقچیگری یاری خواهد کرد.

وی تاکید کرد افراد صاحب بیش از 10 هزار یورو ناگزیر هستند تا ارزهای خود را در حساب های بانکی نگهداری کنند.

میزان ارز قابل نگهداری توسط هر شخص بر اساس دستورالعمل صادره توسط بانک مرکزی حداکثر 10 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها بوده و در صورت کشف میزان بیش از آن در اختیار هر شخص، با مرتکب بر اساس قانون برخورد خواهد شد.

تمام اشخاصی که سابقاً اقدام به خرید ارز به صورت اسکناس کرده اند و در تاریخ صدور این اطلاعیه بیش از 10 هزار یورو یا معادل آن ارز در اختیار دارند، حداکثر تا پایان ماه جاری نسبت به سپرده گذاری ارز در بانک های مورد  بحث و یا فروش آن به بانک ها اقدام کنند.

گفتنی است بسیاری از تجار در ایران بدل کالاهای وارداتی خود را بعلت تحریم های اقتصادی ، کندی أمور بروکراسی و مراحل لازمه بوسیله صرافی ها انجام می دهند.خبرهای مرتبط