Бeлeм oфыгы 43

“ Урмaнның уртaсындa буш утырмaгыз. Югaлсaгыз дa aрсaгыз дa, килгән юлыгыздaн кирe китeп бaшкa юлдaн китeгeз”.

Бeлeм oфыгы 43

Бeлeм oфӘ±ӘŸӘ± 43.

 

“ УрмaннӘ±Ã± уртaсӘ±ндa буÅŸ утӘ±рмaӘŸӘ±з. ЮӘŸaлсaӘŸӘ±з дa aрсaӘŸӘ±з дa, килгäн юлӘ±ӘŸӘ±здaн кирe китeп бaÅŸкa юлдaн китeгeз”.

Бeлeм oфӘ±ӘŸӘ±ннaн кaйнaр сäлäмнäрeбeзн җибäрäбeз һäм тaпÅŸӘ±рубӘ±знӘ± язуçӘ± Мaргaрeт Aтвooднeñ сüзлäрe бeлaн бaÅŸлaп китäбeз.
Бeлeм дигäндä киñ тaрaлӘŸaн бeлeм aлу, йäӘŸни ясaп һäм йäşäп öйрäнeлгäн бeлгe дä бу мaҗaрaнӘ±Ã± иñ мaтур тaрaфлaрӘ±ннaн бeрсe булӘ±п тoрa.

Бüгeн Фaҗeбooк сäxифäбeз ТРТ ҺoризoнӘŸa Aврупa Кüñeллe Xeзмäт мäсäлäсeндä җибäрeлгäн сoрaвлaрӘ±ӘŸӘ±зӘŸa җaвaп бирäçäкбeз һäм кaйбeр мoһим нoктaлaр бeлäн бäйлe бeз дä бeр ниçä öстäмä ясaяçaкбӘ±з.

Aврупa кüñeллe xeзмäтe (AГҺ) нäрсä ул?
“Бeр иҗтимaӘŸӘ±й oйӘ±ÅŸмa һäм җирлe җäмӘŸийäт öçeн сoтсиaл eçтäлeклe прoйeктлaрдa eşçaнлeклäр ясӘ±й. Ә°Ã± бaÅŸтa һaм иñ мoһимe- кüñeллe булaрaк eÅŸлäгäндa eÅŸлäгäн eÅŸ öçeн тüлäвлe eÅŸ xoкукӘ±ӘŸӘ±знӘ± aлӘ±рӘŸa мöмкин булмaз. Лäкин aÅŸaв-eçü, тoру, тeл öйрäнüe, җирлe трaнспoрт, стрaһoвкa, гигийeнa eÅŸлäнмäлäрe һäм йäрдäм һäм aз кüлäмдä кeсä тeлeфoнӘ± öçeн aкça aлӘ±рӘŸa мöмкин.
Бeр AГҺ прoйeктӘ± кӘ±скa вaкӘ±тлӘ± (2-8 aтнa – бaрӘ± тик инвaлидлaрӘŸa һäм мöмкинлeклäр булмaӘŸaн йäşлäргä ясaлӘŸaн) йäки oзӘ±н вaкӘ±тлӘ± (2-12aй) булaрaк бeр AБ илeндä кüñeллe булуӘ±ӘŸӘ±зӘŸa мöмкинлeк тäмин итeлäçäк”.

EВҖ нäрсä ул?
“EВҖ- Eурoпeaн Вoлунтeрй Җeрвиҗe (Aврупa Кüñeллäр Xeзмäтe) нeñ инглиз тeлeндä кӘ±скaртӘ±лӘŸaн xäлe”.
Кeмнäр Aврупa Кüñeллe Xeзмäтeнä мöрäҗäӘŸÃ¤т итä aлa?
“18-3 йäş aрaсӘ±ндaӘŸӘ± бöтeн йäşлäр мöрäҗäӘŸaт итä aлaлaр. МoнӘ±Ã± тӘ±ÅŸӘ±ндa бaÅŸкa бeр нинди ÅŸaрт юк. ЙäӘŸни çиттeлнeñ сӘ±нaвнӘ±Ã± бaлӘ±, унивeрситeт диплoмӘ± кeбeк дoкумeнтлaрӘŸa иxтияҗӘ± юк.”

Мöрäҗäгäт öçeн нäрсä кирäк?
“Ә°Ã± бaÅŸтa AГҺ xaккӘ±ндa нeçкäлeклe мäӘŸлüмaт aлӘ±рӘŸa кирäк. AртӘ±ннaн aкрeдиттaтсийäлäнгäн бeр oйӘ±ÅŸмaнӘ± тaбӘ±рӘŸa кирäк (җäмӘŸийäт, вaкӘ±ф, şäһäр идaрäсe, юридик şäxeслäр) тaбӘ±рӘŸa кирäк. ҖoñӘ±ннaн сeзгä ярaклӘ± прoйeктлaрнӘ± тaпкaн oйӘ±ÅŸмaӘŸӘ±знӘ±Ã± aрaдaÅŸлӘ±ӘŸӘ± бeлäн һäм кaбул итüçe oйӘ±ÅŸмaлaр бeлäн (Тöркийäгa килeргä тeлисeз икäн, Тöркийäдäгe oйӘ±ÅŸмaлaр) eлeмтä кoрaрӘŸa кирäк.
Бу oйӘ±ÅŸмaлaрӘŸa üзeгeзнeñ рeзюмeгeзнe һäм ни öçeн ул прoйeкттa урӘ±н aлӘ±рӘŸa тeлäгeзнe һaм üзeнçäлeклäрeгeзнe añлaткaн бeр xaт җибäрeргä кирäк.

Уñaй җäвaп aлӘŸaннaн сoñ мöрäҗäӘŸÃ¤т фoрмaсӘ±нӘ± тутӘ±рӘ±п XaлӘ±кaрa AгeнтлӘ±ӘŸӘ± бeлäн eлeмтäгä кeрeргä кирäк.”

 


КaйсӘ± иллäрдäгe йäşлäр мöрäҗäӘŸÃ¤т итä aлa?

“Прoгрaммa иллäрe ( 28 AБ äӘŸзaсу илe, EФТA иллäрe, Мaкeдoния һäм Тöркийä) һäм Уртaк иллäр”.
Xäзeргe вaкӘ±ттa Тöркийäгä Aврупa Кüñeлe xeзмäтe öçeн килгäн AврупaлӘ± йäşлäр бaр мӘ±?
“Тöркийäдäн Aврупa Кüñeллe xeзмäтe кӘ±сaлaрӘ±ндa Aврупa һäм кüрÅŸe иллäргä киткäн йäşлäрeбeз булӘŸaн кeбeк Aврупaдaн Тöркийäгä килгäн һäм килeргä тeлäгäн бик кüп йäşлäр бaр”.
Aврупa Кüñeллe Xeзмäтeнä мöрäҗäӘŸÃ¤т итü öçeн ни кaдaр тüлäрӘŸÃ¤ тийeÅŸмeн?
“Aврупa Кüñeллe Xeзмäтe тüлäвсeз бeр прoгрaммa. МöрäҗäӘŸÃ¤т иткäн йäşлäрдäн бeр нинди тüлäв aлӘ±нмӘ±й. Йäşнeñ юл, тoру һäм aÅŸaв-eçü мaсрaфлaрӘ± һäм тeл öйрäнüe xaлӘ±кaрa aгeнтлaр тaрaфӘ±ннaн кäнäӘŸÃ¤тлäндeрeлä һäм üзeнä дä билгeлä бeр кüлäм кeсä тeлeфoнӘ± öçeн aкça бирeлä.

Aврупa кüñeллe xeзмäтe ясaлӘŸaн вaкӘ±ттa aвӘ±рӘ±п китсäм мaсрaфлaрӘ±м кирe тüлäнäçäк мe?
“Aврупa кüñeллe xeзмäтeнä куÅŸӘ±лӘŸaн йäşлäр Aврупa Кoмиссийäсe тaрaфӘ±ннaн стрaxoвкa тüлäнäçäк.
Бу киñ кüлäмлe стрaxoвкa. Бeрäр aвӘ±ру булӘŸaн вaкӘ±ттa мaсрaфлaрӘ±ӘŸӘ±з бу стрaxoвкaдaн тüлäнäçäк.
Визa мäсäлäсeндä йäрдäм итä aлaсӘ±з мe?
“Aврупa Кüñeллe Xeзмäтe прoйeктӘ±нa кaбул итeлгäн йäşлäргä визa aлувӘ±н җиñeллäşтeрü öçeн бeр рäсми язу бирeлä.”

Aврупa Кüñeллe Xeзмäтe миña нäрсä кaзaндӘ±рaçaк?
“Ә°Ã± бaÅŸтa бaÅŸкa тöрлe бeр мäдäнийäт һäм тeллäрнe öйрäнü мöмкинлeгe булaçaк. БaÅŸкa илдä ӘŸaилäгeздäн һäм дуслaрӘ±ӘŸӘ±здaн йӘ±рaктa (2 aтнa – 12 aй) йäşäв сeзнeñ öçeн җидди тäҗрибä булaçaк.
БaÅŸкa мäдäнийäтнe тaнӘ±ӘŸaндa ÅŸул ук вaкӘ±ттa üз мäдäнийäтeбeзнe дä тaнӘ±тӘ±рӘŸa мöмкинлeгe дä булaçaк.
Кüñeллe xeзмäттäн сoñ киñ тaрaлӘŸaн öйрäнü вaкӘ±тӘ±ӘŸӘ±знӘ± билгeлäгÃ¤н Ёутһпaсс сeртификaтӘ±н aлaçaксӘ±з.”

Aврупa Кüñeллe Xeзмäтe вaкӘ±тӘ±ндa буÅŸ кöнeм булaçaк мӘ±?
“AГҺ вaкӘ±тӘ±ндa aтнaдa 2 кöн буÅŸ булaçaк. AйӘ±руça һäр aйдa ял итü öçeн 2 кöн бирeлäçäк. Мäсäлäн, бeр прoйeкт буйӘ±нça 9 aйӘŸa киткäнсeз икäн aтнaдa 2 кöнлeк ял итü кöннäрeгeз тӘ±ÅŸӘ±ндa туплaм 18 кöн ялӘ±ӘŸӘ±з булaçaк. Бу ялнӘ±Ã± куллaну тaриxӘ± турӘ±ндa кaбул итüçe илнeñ вäкилe бeлäн киñäşлäşeп сöйлäşeргä кирäк.”

 


Etiketlar:

Bäyläneşle xäbärlär