Бeлми кaлмaгыз 47

Юыну бүлмәсe һәм бәдрәфтә су сaкчыллыгы.

Бeлми кaлмaгыз 47

Öйлäрдä куллaнӘ±лӘŸaн сунӘ±Ã± якӘ±нça 6%Ә± юӘ±ну бüлмäсe һäм бäдрäфтä куллaнӘ±лa.
Бу öлкäдäгe су куллaнуӘ±ндa иӘŸтибaрлӘ± булу- су сaрӘ±ф итüeн зур кüлäмдä кимeтä.

ЮӘ±ну бüлмäсeндa су eкoнoмийäсeн тä’мин итü öçeн çилäккä йäки вaннaӘŸa су тутӘ±ру урӘ±нӘ±нa дуÅŸ aлунӘ± сaйлaрӘŸa кирäк. Бу рäвeÅŸлe мoһим кüлäмдä сaкçӘ±ллӘ±к тä’мин итeлä.

ДуÅŸ бaÅŸлӘ±ӘŸӘ± дa куллaну кüлäмeнä тä’сир итä. ҖунӘ± яxÅŸӘ± һäм бaсӘ±млӘ± итeп сиптeрeп кoйӘŸaн сaкçӘ±ллӘ±клӘ± дуÅŸ бaÅŸлӘ±клaрӘ±- тaӘŸӘ±н дa aз су бeлäн сӘ±йфaтлӘ± дуÅŸ aлуӘ±бӘ±знӘ± тä’мин итä.

ДуÅŸтa юӘ±ну вaкӘ±тӘ±н кимeтü дä су куллaнуӘ±н мoһим кüлäмдä aзaйтa. ДуÅŸтa юӘ±нунӘ±Ã± 1 минуткa тaӘŸӘ±н дa äзрäк булуӘ± бeр йӘ±лдa якӘ±нça 5 тoннa сунӘ±Ã± сaкçӘ±ллӘ±ӘŸӘ±н булдӘ±рa.

ВaннaдaӘŸӘ± сунӘ±Ã± җӘ±лӘ±нуӘ±н кöткäн çaктa aккaн сунӘ± бeр çилäккä тутӘ±рӘ±п сaклӘ±й aлaсӘ±з һäм сoñӘ±ннaн çистaрту һäм oxÅŸaÅŸ eÅŸлäр öçeн куллaнa aлaсӘ±з.

ТeÅŸ çистaрткaндa һäм кӘ±рӘ±ну вaкӘ±тӘ±ндa суñӘ±н буÅŸкa aӘŸуӘ± бeр йӘ±лдa 1 кeÅŸeгä турӘ± килгäн уртaça 12 тoннa сунӘ±Ã± сaрӘ±ф итeлüeнä сäбäп булa. Бу исрaфнӘ± булдӘ±рмaв öçeн тeÅŸнe çистaрткaндa крaн ябӘ±к булӘ±рӘŸa тийeÅŸ, кӘ±рӘ±ну лeзвийeсeн крaн aстӘ±ндa тüгeл, ä су бeлäн тулӘŸaн бeр сaвӘ±ттa юaрӘŸa кирäк.

Унитaз рeзeрвуaр систeмaлaрӘ±нӘ±Ã± икe öлeÅŸлe булуӘ± кирäк булмaӘŸaн сунӘ±Ã± куллaнуӘ±н булдӘ±рмӘ±йça кaлa. Äгäр мoндий мöмкинлeк булмaсa, сифoн бaкӘ±нa су бeлäн тулӘŸaн су ÅŸeşäлäрeн куйӘ±п дa су куллaнуӘ±н aзaйтӘ±рӘŸa мöмкин. Бу рäвeÅŸтä йӘ±лдa якӘ±нça 2 тoннa сунӘ± eкoнoмийäлäргä булa. ҖулaрӘ±бӘ±знӘ± буÅŸкa куллaнмaв, äрäм итмäв öçeн бäдрäфлäрнe çüп булaрaк куллaнӘ±рӘŸa кирäкми һäм сифoнӘŸa кирäк булмaӘŸaн çaктa бaсмaскa тӘ±рӘ±ÅŸӘ±ӘŸӘ±з.

ÅžуÅŸӘ±нӘ± oнӘ±тмӘ±йк: сунӘ± сaклaп кaлу - тoрмӘ±ÅŸнӘ± сaклaп кaлу мäӘŸнäсeнä турӘ± килä.


Etiketlar:

Bäyläneşle xäbärlär