Бeлми кaлмaгыз 49

Җуны сaкчыл куллaну чaрaлaры

Бeлми кaлмaгыз 49

ДöнядaӘŸӘ± xaлӘ±к сaнӘ±нӘ±Ã± aртуӘ±нa кaрaмaстaн куллaнӘ±луçӘ± тaбиӘŸи су çӘ±ӘŸaнaклaрӘ±нӘ±Ã± кöннäн-кöн aзaюӘ± сунӘ± иӘŸтибaрлӘ± куллaнунӘ± мäҗбüри кӘ±лa. Тöп йäşäв çӘ±ӘŸaнaӘŸӘ±бӘ±з булӘŸaн һäм ÅŸaктӘ±й öлкäдä куллaнӘ±луçӘ± су кирäклe сaкçӘ±ллӘ±к çaрaлaрӘ± кüрeлмäгäн oçрaктa җaн ийäлäрe öçeн җитäрсeз кaлaçaк. ҖунӘ± сaкçӘ±л куллaнунӘ±Ã± иñ тä’сирлe юлӘ± – сaкçӘ±ллӘ±к җaйлaнмaлaрӘ±ннaн фaйдaлaну.

КуллaрнӘ±, сaвӘ±т-сaбaнӘ± юӘŸaндa бaсӘ±млӘ± суӘŸa иxтӘ±яҗ бaр. КрaннaрӘŸa тoтaÅŸтӘ±рӘ±луçӘ± җaйлaнмaлaр йäрдäмeндä äз микдaрдaӘŸӘ± су дa яxÅŸӘ± aӘŸa. Aлaр йäрдäмeндä сунӘ± 7% тирäсe сaкçӘ±л куллaнa aлaбӘ±з.

Җу исрaфӘ±н булдӘ±рмaвçӘ± икeнçe җaйлaнмa исä сaкçӘ±л дуÅŸ бaÅŸлӘ±ӘŸӘ±. МoндӘ±й бaÅŸлӘ±клaр сунӘ±Ã± бeр üк микдaрдa һäм бaсӘ±млӘ± булaрaк aӘŸуӘ±н тä’мин итä. Åžул рäвeÅŸлe сӘ±йфaтлӘ± дуÅŸ aлӘŸaндa сунӘ±Ã± кüп aӘŸуӘ±нa дa киртä куярбӘ±з.

Бoлaр бeлäн бeр рäттäн вaкӘ±ткa кaрaп кöйлäнгäн, кüрeп aлa тoрӘŸaн һäм xäрäкäтнe сизeп aлa тoрӘŸaн крaннaр куллaну урӘ±нӘ±нa кüрä сунӘ± сaкçӘ±л тoтaрӘŸa йäрдäм итä.

AйӘ±руça бaкçaдaӘŸӘ± ÅŸлaнглaрӘŸaa урнaÅŸтӘ±рӘ±луçӘ± җaйлaнмaлaр су микдaрӘ±н зур üлçäмдä aзaйтӘ±рӘŸa булӘ±ÅŸa.

ҖунӘ± тaӘŸӘ±н дa уñдӘ±рӘ±ÅŸлӘ± куллaнӘ±рӘŸa йäрдäм итüçe бу һäм oxÅŸaÅŸ җиһaзлaр сунӘ± сaкçӘ±л куллaнудa зур äһäмийäткä ийä. Һäр öлкäдä мoндӘ±й җиһaзлaрнӘ±Ã± куллaнӘ±луӘ± бик мöһим. AӘŸӘ±п тoруçӘ± крaннaрнӘ±Ã± дa кӘ±скa вaкӘ±ттa тöзäтeлüe кирäк. ÅžунӘ± oнитмик: сунӘ± сaкçӘ±л куллaну – тoрмӘ±ÅŸнӘ± сaклаудӘ±р.


Etiketlar:

Bäyläneşle xäbärlär