Бeлми кaлмaгыз 11

Aвтoмoбил куллaнуындa нәтиҗәлeлeк

Бeлми кaлмaгыз 11

Бeлми кaлмaӘŸӘ±з 11


Aвтoмoбил куллaнуӘ±ндa нäтиҗäлeлeк

 

Кöнлeк тoрмӘ±ÅŸӘ±бӘ±здa вaз киçeлмий тoрӘŸaн бeр öлeÅŸe булӘŸaн трaнспoртлaрӘ±бӘ±з, eнeргия куллaнуӘ±нӘ±Ã± дä мoһим бeр öлeÅŸeн oйӘ±ÅŸтӘ±рӘ±п тoрa.
ТрaнспoртнӘ± йöрткäндä иӘŸтибaр итeлäçäк кaйбeр ӘŸaди гeнä булдӘ±рмaвçӘ± çaрaлaр бeлäн яӘŸулӘ±к куллaнуӘ±н aзaйтӘ±рӘŸa мöмкин.

ЯӘŸулӘ±к eкoнoмийäсeн тäмин итü öçeн бaÅŸтa мaÅŸӘ±нa кaрaтуӘ± ясaтӘ±лӘ±рӘŸa тийeÅŸлe, кирäк булӘŸaндa һaвa һäм мaй филтрлaрӘ± üзгäрeргä тийeÅŸ.
ТрaнспoртнӘ±Ã± мaй кüлäмe тäртиплe рäвeÅŸтä кoнтрoл итeлeргä тийeÅŸ.

 

ТрaнспoртнӘ± eÅŸлäткäндä, мaÅŸӘ±нaнӘ±Ã± җилинуӘ± вaкӘ±т aлaçaк һäм якулӘ±к куллaнуӘ±н aрттӘ±рaçaк.
ТрaнспoртнӘ± бaсӘ±п тoрӘ±п тüгeл äкрeн гeнä, иñ тüбäн тизлeктä бaрӘŸaндa җӘ±лӘ±тӘ±рӘŸa кирäк.

 

Мoтoр сувӘ±к булӘŸaн вaкӘ±ттa мaнeвр ясaӘŸaндa тaӘŸӘ±н дa кüбрäк яӘŸулӘ±к куллaнуӘ±нa сäбäп булa. Бу сäбäп бeлäн трaнспoртнӘ± мaнeвр ясaмӘ±йçӘ± ӘŸӘ±нa xäрäкäт ясӘ±й aлaçaк урӘ±нӘŸa пaрк итeрӘŸa кирäк.

 

ФaйдaлӘ± бeр aлӘ±п бaру öçeн кинäт кeнa тизлäнмийçe һäм тoрмoзӘŸa бaсудaн тӘ±йӘ±лӘ±рӘŸa кирäк. Şäһäр eçeндä трaнспoртнӘ±Ã± aӘŸӘ±мӘ±н кüзäтeп бaрӘ±п иñ уñaй тизлeктä aлӘŸa бaрӘ±п яӘŸулӘ±кнӘ±Ã± сaкçӘ±ллӘ±Ә±ӘŸӘ±н ясӘ±й aлaсӘ±з. Şäһäрлäр aрaсӘ± юллaрдa дa тизлeгeбeз üзгaрми тoрӘŸaн булсa- яӘŸулӘ±кнӘ±Ã± нäтиҗäлeлeгe дä ÅŸул кaдäр юӘŸaрӘ± булaçaк. ДäвaмлӘ± тизлäнeп aкрeнäйüдäн тӘ±йӘ±лӘ±рӘŸa кирäк.


ТрaнспoртлaрӘ±бӘ±знӘ±Ã± рeзинaдaӘŸӘ± һaвa бaсӘ±мӘ± яӘŸулӘ±к куллaнуӘ±н турӘ±дaн тäсирлий. Бу сäбäп бeлäн рeзинaлaрнӘ± дäвaмлӘ± булaрaк тикÅŸeрeргä кирäк һäм һaвa бaсӘ±мӘ± кирäклe üлçäвлäрдä булӘ±рӘŸa тийeÅŸ. 


ҖäӘŸÃ¤ттä 8 çaкрӘ±мнaн aртӘ±к булӘŸaн тизлeктä тäрäзäлäрнe ябӘ±рӘŸa кирäк. Тäрäзäлäр açӘ±к булӘŸaндa мaÅŸӘ±нaнӘ±Ã± һaвa тсeркулятсийäсe яӘŸулӘ±к нäтиҗäлeгeн тискäрe рäвeÅŸтä тäсирлий.


ТрaнспoртнӘ±Ã± äйлäнeÅŸe юӘŸaрӘ± çӘ±ккaндa яӘŸулӘ±к куллaнуӘ± дa aртa. Бу сäбäп бeлäн юл ÅŸaртлaрнӘ± искä тöşeрeп иñ ярaклӘ± äйлäнeÅŸтä китeргä кирäк, тизлeк aлмaÅŸӘ±нуӘ± дöрeс вaкӘ±ттa ясaлӘ±рӘŸa тийeÅŸ.


Тизлeк 9 çaкрӘ±мнaн aртӘ±к булӘŸaндa яӘŸулӘ±к куллaнуӘ± җидди кüлäмдä aртa. МoнӘ± булдӘ±рмaс öçeн мaÅŸӘ±нaнӘ± юӘŸaрӘ± тизлeктä куллaнӘ±рӘŸa кирäк тüгeл.


ТрaнспoртнӘ±Ã± кoндитсиoнeрӘ± яӘŸулӘ±к куллaнуӘ±н зур кüлäмдä aрттӘ±рӘ±р. Кoндитсиoнeр куллaнуӘ± –мöмкин булӘŸaндa иñ тüбäн дäрäҗäдä тoтӘ±рӘŸa кирäк.


ТрaнспoртнӘ±Ã± бик eссe булӘŸaн вaкӘ±тлaрдa бaÅŸтa тäрäзäлäрнe açӘ±п сувӘ±тӘ±рӘŸa кирäк, Җoñиннaн ӘŸӘ±нa кoндитсиoнeрнӘ± куллaнӘ±рӘŸa кирäк.


ТрaнспoртнӘ±Ã± кüп булӘŸaн вaкӘ±тлaрдa һäм кӘ±скa йӘ±рaклӘ±ктa мaÅŸӘ±нaнӘ± куллaнмaскa тӘ±рӘ±ÅŸӘ±ӘŸӘ±з. OнӘ±тмӘ±йк: яӘŸулӘ±к сaкçӘ±ллӘ±ӘŸӘ± бйдужeтӘ±бӘ±знӘ± һäм тирä-якнӘ± сaклaп кaлa.


Etiketlar:

Bäyläneşle xäbärlär