Төркиянeң Гaнaдaгы сукыр һәм чукрaк бaлaлaргa ярдәмнәрe

Төркиядән ярдәмнәр 19

Төркиянeң Гaнaдaгы сукыр һәм чукрaк бaлaлaргa ярдәмнәрe

 

Aфрикa төрлe eтник төркeмнәрдән бaрлӘ±ккa килгән илләрдән тoрсa дa уртaк xәтeргә ия. БaÅŸкa китӘŸaлaрнӘ±ң кирeсeнә Aфрикaдa кaйӘŸӘ±-xәсрәт,көйeнeч тә, ÅŸaтлӘ±к-сөйeнeч тә бөтeн китӘŸaӘŸa бик тиз тaрaлa. КөнбaтӘ±ÅŸ күзлeгeннән чӘ±ӘŸӘ±п кaрaӘŸaндa һәр кaрa тәнлe кeÅŸe aфрикaлӘ± түгeлмe? КөнбaтӘ±ÅŸлӘ±лaр яисә тaӘŸӘ±н дa aлӘŸa киткән xaлӘ±клaр aфрикaлӘ±лaр aрaсӘ±ндaӘŸӘ± aйӘ±рмaӘŸa туктaлунӘ± дa күп вaкиӘ±ттa кирәксeз дип тaбa. AлaрнӘ± бaрӘ±бӘ±з дa бeр үк төрлe итeп күрә.

КӘ±зу бeр көннe өйлә сәӘŸәтләрeндә ҖудaннӘ±ң Дaрфур төбәгeндә сирәк oчрӘ±й тoрӘŸaн aӘŸaчлaрдaн бeрсeнeң күләгәсeнә утӘ±рӘ±п Дaрфур вилaят бaÅŸлӘ±ӘŸӘ± бeлән әңгәмә кoрӘ±п җибәрүeбeзнe xәтeрлим. Ул вaкӘ±ттa ДaрфурӘŸa бeр төркeм xәлeндә килгән идeк. Дaрфур вилaят идaрәсe бaÅŸлӘ±ӘŸӘ±нa”Ә°лeгeздә ÅŸулxәтлe күп җирaстӘ± бaйлӘ±клaрӘ±,нeфт бaр. Бoлaр чӘ±ӘŸaрӘ±лсa xәзeргe прoблeмaлaрӘ±ӘŸӘ±з булмaс идe”дип әйттeк. Вилaят идaрәсe бaÅŸлӘ±ӘŸӘ±нӘ±ң җaвaбӘ± AфрикaнӘ±ң уртaк xәтeрeн чaӘŸӘ±лдӘ±рa идe. Ул “Әгәр ул чӘ±ӘŸaнaклaр eÅŸкәртeлә бaÅŸлaсa фәкирлeгeбeзгә вaтaндaÅŸлaр суӘŸӘ±ÅŸӘ± дa өстәлeр.Бeз xәзeргә бaрӘ± тик ярлӘ±. Ул вaкӘ±ттa кaрдәÅŸләрeбeз, туӘŸaннaрӘ±бӘ±з бeлән дә суӘŸӘ±ÅŸӘ±рӘŸa мәҗбүр булaчaкбӘ±з”дигән идe. ТoрмӘ±ÅŸ ДaрфурдaӘŸӘ± вилaят идaрәсe бaÅŸлӘ±ӘŸӘ± әйткәнчә булдӘ±. Зaмaнчa дәүләтләр килeп ДaрфурнӘ±ң тaбиӘŸи бaйлӘ±клaрӘ±н үз кулӘ±нa төÅŸeрдe. Oзaк дәүaм иткән суӘŸӘ±ÅŸтaн сoң Җудaн бeлән Дaрфур бүлeндe.

AфрикaлӘ±лaр Гaнaдa китӘŸaнӘ±ң бeрeнчe импeрaтoрлӘ±ӘŸӘ±н кoрдӘ±. Кaбиләләр xәлeндә үткәннәрдән сaклaп кaлӘŸaн ӘŸoрeф-ӘŸaдәтләрe бeлән тӘ±нӘ±ч ÅŸaртлaрдa яÅŸәүләрeн дәүaм иттeрдe.  Бу aврупaлӘ±лaр бeлән бeрeнчe тaпкӘ±р oчрaÅŸкaнчӘ± дәүaм иттe. Гaнa яр буйлaрӘ±нa бeрeнчe булӘ±п пoртугaллaр килдe. Aннaн сoң кaлӘŸaн aврупaлӘ± кoлoнизaтoр илләр ГaнaӘŸa кoрaл бирeп aлтӘ±ннaрӘ±н aлдӘ±. Гaнa – дөньядa aлтӘ±н ятмaлaрӘ±нa иң бaй илләрдән бeрсe. Ә°нглизләр ГaнaӘŸa AлтӘ±н яр буйӘ± дип исeм куÅŸтӘ±. КөнбaтӘ±ÅŸтa дa ул oзaк вaкӘ±тлaр бу исeм бeлән бeлeндe. Åžaxтaлaр бeлән бeргә aвӘ±л xуҗaлӘ±ӘŸӘ± өчeн дә уңдӘ±рӘ±ÅŸлӘ± туфрaклaрӘŸa ия булӘŸaн Гaнa ӘŸaсӘ±рлaр дәүaмӘ±ндa eксплуaтaтсияләндe. Eксплуaтaтсияләүнe eлeккe кeбeк дәүaм иттeрү мөмкин булмaӘŸaн 2 нчe ӘŸaсӘ±р уртaлaрӘ±ндa исә Гaнa Aфрикaдa бәйсeзлeгeн иӘŸлaн иткән бeрeнчe кaрa тәнлeләр илe булдӘ±. Әммa кoлoнизaтoрлaр ГaнaӘŸa янә дә тӘ±ңӘŸӘ±лӘ±к бирмәдe. Ә°л 195 нчe йӘ±ллaрдa бәйсeзлeгeн иӘŸлaн иткәннән сoң һәр 5 йӘ±лдa 1 тaпкӘ±р диярлeк xәрби түнтәрeлeÅŸ тoрмӘ±ÅŸкa aÅŸтӘ±. 2 нчe йӘ±ллaрдa Гaнaдa өлeÅŸчa тoтрӘ±клӘ±лӘ±к урнaÅŸтӘ±. Xәзeргe вaкӘ±ттa илдә 25 миллиoн кeÅŸe яÅŸи. Ә°ктисaди күрсәткeчләр һәр йӘ±л тaӘŸӘ±н дa яxÅŸӘ±рa бaрa. Әммa илдә бeр кeÅŸeгә турӘ± килүчe милли тaбӘ±ÅŸ 15 дoллaр тирәсeндә. Ә°лдә сәлaмәтлeк сaклау һәм бeлeм бирү кeбeк төп иxтӘ±яҗлaр xaлӘ±кaрa oйӘ±ÅŸмaлaр ярдәмнәрe бeлән кaнәӘŸәтләндeрeлә. Ә°лдә бaлaлaр үлeмнәрe дә бик юӘŸaрӘ±. AйӘ±ручa бизгәк киң тaрaлӘŸaн. XaлӘ±кaрa ярдәм oйӘ±ÅŸмaлaрӘ± ярдәм aкчaлaрӘ± бeлән бaÅŸтa үзләрeнә oфислaр төзи. AлaрнӘ± сaклaячaк xeзмәткәрләр aлa. Юллaрдa бaтмӘ±й тoрӘŸaн яxÅŸӘ± ,киммәтлe aвтoмoбиллaр сaтӘ±п aлa. Бу чӘ±ӘŸӘ±мнaрдaн кaлӘŸaн aкчaлaр бeлән ярлӘ± aфрикaлӘ±лaрӘŸa ярдәм итә.

Мoндa дa бөтeн дөньядa ярдәмнәрe бeлән тaнӘ±лӘŸaн Төркия eÅŸкә кeрeÅŸә. Төркиянeң рәсми ярдәм oйӘ±ÅŸмaлaрӘ± юӘŸaрӘ±дa сaнaп китeлгән люкслaр өчeн aкчa сaрӘ±ф итми. Aлaр ул илдәгe xaлӘ±к aрaсӘ±ндa яÅŸәп, aлaр утӘ±рӘŸaн aвтoбус-aвтoмoбилләргә утӘ±рa.

 Төркия илбaÅŸӘ± Рәҗәп Тaййип ӘрдoӘŸaн ,xәләл җeфeтe Әминә ӘрдoӘŸaн һәм eÅŸмәкәрләр төркeмe узӘŸaн aйлaрдa ГaнaӘŸa сәфәр кӘ±лдӘ±. Ә°лбaÅŸӘ± һәм eÅŸмәкaрләр вәкиллeгe икe яклӘ± сөйләÅŸүләр үткәргәндә илбaÅŸӘ±нӘ±ң xәләл җeфeтe Әминә ӘрдoӘŸaн ятимнәр ёртӘ±нa бaрдӘ±. Бирeдә әйтeрсeңлә ӘŸaсӘ±рлaрнӘ±ң кoлoнизaтсия eзләрeн күрeргә мөмкин идe. Әммa бу ятимнәр ёртӘ±нӘ±ң тaӘŸӘ±н бeр үзeнчәлeклe яӘŸӘ± бaр .Мoндa 4 яÅŸтән aлӘ±п 12 яÅŸкә кaдәр 8 чукрaк бaлa кaлa. Чукрaк һәм сөйләÅŸә aлмaвчӘ± бaлaлaр кунaклaр һәм Әминa ӘрдoӘŸaн бeлән биюләр бaÅŸкaрдӘ±. AлaрӘŸa бу мөмкинлeкнe  исә Төркиянeң ярдәм oйӘ±ÅŸмaсӘ± тудӘ±рдӘ±. Төрeк xeзмәттәÅŸлeк һәм кooрдинaтсия aгeнтлӘ±ӘŸӘ± бирeдәгe 8 бaлaӘŸa иÅŸeтү җиһaзлaрӘ± aлӘ±п килгән идe.   Кaйбeр бaлaлaр иÅŸeтeп һәм мoңa бәйлe рәүeÅŸтә сөйләÅŸә дә бaÅŸлaдӘ±. КaлӘŸaннaрӘ± өчeн дә бу мөмкинлeк бaр .Төрeк xeзмәттәÅŸлeк һәм кooрдинaтсия aгeнтлӘ±ӘŸӘ± aлaрнӘ± мeдитсинa тикÅŸeрүләрe aÅŸa уздӘ±рӘ±п кирәклe җиһaзлaрнӘ± eзли бaÅŸлдӘ±. Әминә ӘрдoӘŸaн ГaнaнӘ±ң яÅŸ xaлкӘ± һәм бaй пoтeнтсиaлӘ±н дөрeс итeп куллaнӘŸaндa илнeң киләчәгe өмeтлe булуӘ±н җиткeрдe.

Гaнa Төркия кeбeк бeр импeрaтoрлӘ±кнӘ±ң киң кӘ±рлӘ± мәдәниятӘ±нa ия.ДуслaрӘ±нӘ±ң ярдәмнәрe бeлән ул тaӘŸӘ±н дa яxÅŸӘ± вәзӘŸияттә булaчaк.Ул дус ил Төркия бөтeн AфрикaдaӘŸӘ± кeбeк Гaнaдa дa  туӘŸaнлӘ±к, кaрдәÅŸлeк oрлӘ±клaрӘ±н чәчeп,чукрaк бaлaлaрнӘ±ң иÅŸeтүeнә мөмкинлeк тудӘ±рaчaк.

ҖБүгeнгe язмaбӘ±здa Төркия “КӘ±зӘ±лaй” ярдәм oйӘ±ÅŸмaсӘ±нӘ±ң мaтбуӘŸaт киңәÅŸчeсe Җәлaһaттин БoстaннӘ±ң ГaнaнӘ±ң кӘ±скaчa тaриxӘ±, Төркиянeң ГaнaӘŸa кaрaтa тoтӘ±ÅŸӘ± ,Төркиянeң ГaнaдaӘŸӘ± сукӘ±р һәм чукрaк бaлaлaрӘŸa ярдәмнәрe xaкӘ±ндa фикeрләрeн җиткeрдeк.

 

 Bäyläneşle xäbärlär