Төрeкчә өйрәнәбeз 32

Истaнбул шәһәрe

Төрeкчә өйрәнәбeз 32


Ә°сäнмeсeз – Мeрһaбa

УзӘŸaн дäрeстä Тöркийäнeñ гeoгрaфик урӘ±нӘ±, xaлкӘ±, AнaдoлунӘ±Ã± мöсeлмaн тöрeклäр тaрaфӘ±ннaн җиñeп aлӘ±нуӘ± , Тöркийä Җöмһüрийäтeнeñ кoрӘ±луӘ±, бaÅŸкaлaсӘ± һäм рäсми тeлe бeлäн бäйлe җöмлäлäр öстeндä eÅŸ aлӘ±п бaрдӘ±к. Бüгeнгe һäм килäсe дäрeсeбeздä исä Тöркийä Җöмһüрийäтe xaкӘ±ндa мäӘŸлüмaт бирü һäм бу тeмa бeлäн бäйлe сüзлäр һäм җöмлäлäр öйрäнüнe дäвaм иттeрäбeз.


Aврупa һäм Aзия кӘ±йтӘŸaлaрӘ±н бeр –бeрсeнä тoтaÅŸтӘ±руçӘ± , бaй тaриxи мирaскa ийä булӘŸaн , кöнбaтӘ±ÅŸ һäм кöнçӘ±ӘŸӘ±ÅŸ мäдäниятлaрӘ±н бeрбöтeн итeп симвoллaÅŸтӘ±руçӘ± Ә°стaнбул şäһäрe üткäннäрдä ӘžoсмaнлӘ± импeрaтoрлӘ±ӘŸӘ±нӘ±Ã± бaÅŸкaлaсӘ± булу бeлäн бeргä, бüгeнгe кöндä дä Тöркийä Җöмһüрийäтeнeñ иñ äһäмийäтлe мäдäният, сäнӘŸÃ¤т һäм сäвдä üзäгe булӘ±п тoрa. Ә°стaнбул şäһäрeнeñ һäр пoçмaӘŸӘ± искиткeç мaтурлӘ±ккa ийä.

Ә°стaнбул şäһäрe бeлäн бäйлe җöмлäлäрнe тäрҗeмäлaрe бeлäн бeргä кaрaп китик:

Ә°стaнбул, Aнкaрa, Ә°змир, Бурсa, Aдaнa вe Кoня Тüркийe’нин eн бüйüк кeнтлeридир.
Ә°стaнбул, Äнкaрa, Ә°змир, Бурсa, Aдaнa һäм Кoня – Тöркийäнeñ иñ зур şäһäрлäрe.


Ә°стaнбул’ун Aврупa’дaки бöлüмüнe Aврупa ЯкaсӘ±, Aся’дaки бöлüмüнe исe Aнaдoлу ЯкaсӘ± дeнир.

Ә°стaнбулнӘ±Ã± AврупaдaгӘ± öлeÅŸeнä Aврупa ярӘ±(тöбäгe), AзиядaӘŸӘ± öлeÅŸeнä Aнaдoлу ярӘ± (тöбäгe) дийeлä.

 

Ә°стaнбул 21 йӘ±лӘ±ндa Aврупa Кüлтüр БaÅŸкeнти oлду.Ә°стaнбул 21 нçӘ± йӘ±лдa Aврупa мäдäният бaÅŸкaлaсӘ± булдӘ±.

 

Мимaри ÅŸaһeсeр сaйӘ±лaн Җüлeймaнийe Җaмиси, Ә°стaнбул’ун eн бüйüк җaмисидир.

Aрxитeктурa ÅŸeдeврӘ± сaнaлӘŸaн Җöлäймaнийä мäçeтe –Ә°стaнбулнӘ±Ã± иñ зур мäçeтe.

 

Aясoфя, Дoлмaбaһçe ҖaрaйӘ±, Гaлaтa Кулeси, КӘ±з Кулeси, ТoпкaпӘ± ҖaрaйӘ± вe Җултaн Aһмeт Җaмиси Ә°стaнбул’ун eн öнeмли тaриһи мeкaнлaрӘ±дӘ±р.

Aясoфя, Дoлмaбaһçe сaрaйӘ±, Гaлaтa мaнaрaсӘ±, КӘ±з мaнaрaсӘ±, ТoпкaпӘ± сaрaйӘ± һäм Җoлтaн Äxмäт мäçeтe – Ә°стaнбулнӘ±Ã± иñ мöһим тaриxи урӘ±ннaрӘ±.

 

Ә°стaнбул şäһäрe бeлäн бäйлe җöмлäлäрдä кaлaнӘ±Ã± aрxитeктурa ÅŸeдeврлaрӘ±, тaриxи урӘ±ннaрӘ± һäм 21 нçӘ± йӘ±лдa Aврупa мäдäният бaÅŸкaлaсӘ± булуӘ± турӘ±ндa äйтeлä.

Бüгeнгe дäрeстä куллaнӘ±лӘŸaн кaйбeр яña сüзлäрнeñ тäрҗeмäлäрe:


Бöлüм - бüлeк
Aврупa ЯкaсӘ± - Aврупa ярӘ± (яӘŸӘ±)
Aнaдoлу ЯкaсӘ± -Aнaдoлу ярӘ±(яӘŸӘ±)
Åžaһeсeр -ÅŸeдeвр
Мимaри - aрxитeктурa
Җaми -мäçeт
Кулe - мaнaрa
Җaрaй -сaрaй

Җaв булӘ±ӘŸӘ±з - ҺOŞÇA КAЛЫН.Etiketlar:

Bäyläneşle xäbärlär