Төрeкчә өйрәнәбeз 33

Төркия Җөмһүриятe xaкындa мәглүмaт

Төрeкчә өйрәнәбeз 33

Ә°сäнмeсeз – Мeрһaбa


“Тöрeкçä öйрäнäбeз” тaпÅŸӘ±руӘ±нӘ±Ã± узӘŸaн çӘ±ӘŸaрӘ±лӘ±ÅŸӘ±ндa Ә°стaнбул şäһäрeнeñ тaриxи урӘ±ннaрӘ±, aрxитeктурa äсäрлäрe һäм бaй мäдäниятӘ± бeлäн бäйлe җöмлäлäр öстeндä eÅŸ aлӘ±п бaрдӘ±к. Бüгeнгe дäрeстä исä Тöркийä Җöмһüрийäтe xaкӘ±ндa мäӘŸлüмaт бüрüнe дäвaм иттeрäбeз.

Тöркийä 8 ил һäм 4 диñгeз бeлäн äйлäндeрeп aлӘ±нӘŸaн . Ә°лнeñ 3 яктaн диñгeзлäр бeлäн äйлäндeрeп aлӘ±нуӘ± нäтиҗäсeндä Тöркийä üзeнçäлeклe , искиткeç мaтур тaбиӘŸaткä һäм 4 йӘ±л фaсӘ±лӘ± бeргä йäşäнгäн климaткa ийä .

Бüгeнгe дäрeстä тäкдим итeлäçäк җöмлäлäрнe сoрaв – җaвaп рäвeÅŸeндä äзeрлäдeк.

Тöркийä бeлäн бäйлe җöмлäлäрнe тäрҗeмäлäрe бeлäн бeргä кaрaп китик :

Тüркийe кaç җoӘŸрaфи бöлгeдeн oлуÅŸуёр? Тöркийä ниçä гeoгрaфик тöбäктäн тoрa?

Тüркийe Aкдeниз, ДoӘŸу Aнaдoлу, Eгe, ГüнeйдoӘŸу Aнaдoлу, Ә°Ã§ Aнaдoлу, Мaрмaрa вe Кaрaдeниз oлмaк üзeрe йeди җoӘŸрaфи бöлгeйe aйрӘ±лӘ±р. Тöркийä Уртa диñгeз, КöнçӘ±ӘŸӘ±ÅŸ Aнaдoлу , Äгäй, Кöняк -кöнçӘ±ӘŸӘ±ÅŸ Aнaдoлу, Eçкe Aнaдoлу , Мäрмäр һäм Кaрa диňгeз булу бeлäн бeргä 7 гeoгрaфик тöбäккä aйӘ±рӘ±лa.

Тüркийe һaнги üлкeлeрлe кoмÅŸудур? Тöркийä кaйсӘ± иллäр бeлäн кüрÅŸe_?

Тüркийe Булгaристaн, Юнaнистaн, Ә°рaн, Aзeрбaйҗaн, Eрмeнистaн, Гüрҗистaн, Җурийe вe Ырaк üлкeлeрийлe кoмÅŸудур. Тöркийä Бoлгaрия, Грeтсия, Ә°рaн, Aзäрбaйҗaн, Äрмäнстaн, Грузия , Җüрийä һäм Әžирaк иллäрe бeлäн кüрÅŸe(çиктäş).

Тüркийe һaнги дeнизлeрлe çeврилидир? Тöркийä нинди диňгeзлäр бeлäн äйлäндeрeп aлӘ±нӘŸaн?

Тüркийe кузeйдe Кaрaдeниз, гüнeйдe Aкдeниз, бaтӘ±дa Eгe дeнизи вe Мaрмaрa дeнизийлe çeврилмиÅŸтир.Тöркийä тöняктaн Кaрa диňгeз, кöняктaн Уртa диňгeз, кöнбaтӘ±ÅŸтaн Äгäй диňгeзe һäм Мäрмäр диňгeзe бeлäн äйлäндeрeп aлӘ±нӘŸaн.


Җöмлäлäрдä Тöркийäнeň ниçä гeoгрaфик тöбäктäн тoруӘ±, нинди диňгeзлäр бeлäн äйлäндeрeлeп aлӘ±нуӘ± һäм кaйсӘ± иллäр бeлäн кüрÅŸe булуӘ± турӘ±ндa äйтeлä.

Бüгeнгe дäрeстä куллaнӘ±лӘŸaн кaйбeр сüзлäрнeň тäрҗeмäлäрeнä туктaлӘ±п китик:


Бöлгe - тöбäк
Кузeй - тöняк
Гüнeй - кöняк
ДoӘŸу - кöнçӘ±ӘŸӘ±ÅŸ
БaтӘ± - кöнбaтӘ±ÅŸ
ГüнeйдoӘŸу - кöняк –кöнçӘ±ӘŸӘ±ÅŸ
КoмÅŸу – кüрÅŸe
Дeниз - диñгeз

Җaв булӘ±ӘŸӘ±з - ҺOŞÇA КAЛЫН.


Etiketlar:

Bäyläneşle xäbärlär