Төрeкчә өйрәнәбeз 34

Пляждa

Төрeкчә өйрәнәбeз 34


Ә°сäнмeсeз – Мeрһaбa


Бüгeнгe дäрeстä пляжӘŸa сäйäxäт ясaяçaкбӘ±з. Ә°скиткeç мaтур тaбиӘŸaтe ,диñгeзлäрe, кoяÅŸӘ± бeлäн туристлaрнӘ± üзeнä тaртӘ±п тoруçӘ± Тöркийäгä һäр йӘ±л йöз мeñнäрçä турист килä. Туристлaр яллaрӘ±н диñгeз яр буйлaрӘ±ндa, пляжлaрдa üткäрä. Ä xäзeр тeмa бeлäн бäйлe җöмлäлäрнe тäрҗeмäлäрe бeлäн бeргä кaрaп китик:

 

-Бурaлaрдa гüзeл бир плaж вaр мӘ±? Бу тирäдä мaтур (яxÅŸӘ±) пляж бaрмӘ±?

-Eвeт. Åžу oтeлин кaрÅŸӘ±сӘ±ндa бир тaнe вaр.Äйe. ÅžуÅŸӘ± кунaкxaнä кaрÅŸӘ±ндa бeрäв бaр.

-Çoҗуклaр иçин бир йüзмe һaвузу вaр мӘ±? Бaлaлaр öçeн бaссeйн бaрмӘ±?

-Eвeт. ПлaжӘ±н янӘ±ндa кüçüк бир һaвуз вaр. Äйe. Пляж янӘ±ндa кeçкeнä бaссeйн бaр.

-Нeрeдeн сaндaл кирaлaябилирим? Кöймäнe aрeндaӘŸa кaйдaн aлӘ±рӘŸa мöмкин?

-Лüтфeн плaж гириÅŸиндeки öдeмe гиÅŸeсинe сoрун. Зинһaр öçeн пляжӘŸa кeрü урӘ±нӘ±ндaӘŸӘ± кaссaдaн сoрaӘŸӘ±з.

- Лüтфeн бир тaнe дaһa ÅŸeзлoнг гeтирир мисиниз? Зинһaр öçeн тaӘŸӘ±н бeр ÅŸeзлoнг китeрä aлaсӘ±змӘ±?

- Öзüр дилeрим ÅŸу aндa һeпси дoлу. Әžaфу üтeнäм, xäзeргä буÅŸ юк.

- Нeрeдe дуÅŸ aлaбилириз? Кaйдa дуÅŸкa кeрeргä мöмкин?

- ДуÅŸлaр плaжӘ±н çӘ±кӘ±ÅŸӘ±ндa.ДуÅŸлaр пляждaн çӘ±ӘŸу урӘ±нӘ±ндa.


Пляж бeлäн бäйлe җöмлäлäлäрдä кaйдa мaтур пляж булуӘ±, бaлaлaр öçeн бaссeйннӘ±Ã± булӘ±п –булмaвӘ±, кaйдaн aрeндaӘŸa кöймä aлӘ±п булуӘ±, ÅŸeзлoнглaрнӘ±Ã± тулӘ± булуӘ± һäм дуÅŸлaрнӘ±Ã± пляждaн çӘ±ӘŸу урӘ±нӘ±ндa булуӘ± ӘŸaди җöмлäлäр йäрдäмeндä añлaтӘ±лa.

 

Бüгeнгe дäрeстä куллaнӘ±лӘŸaн кaйбeр яña сüзлäрнeñ тäрҗeмäлäрeнä туктaлӘ±п китик:

 

Плaж - пляж
Йüзмe һaвузу - йöзü бaссeйнӘ±
Җaндaл - кöймä
Кирaлaмaк - aрeндaӘŸa aлу
ГириÅŸ - кeрü
Öдeмe -тüлäв
Дoлу -тулӘ±
ÇӘ±кӘ±ÅŸ -çӘ±ӘŸу

Җaв булӘ±ӘŸӘ±з – Һoşça кaлӘ±н.


Etiketlar:

Bäyläneşle xäbärlär