Төрeкчә өйрәнәбeз 36

Тeш тaбибындa

Төрeкчә өйрәнәбeз 36

Ә°сäнмeсeз – Мeрһaбa


Бüгeнгe дäрeсeбeздä тeÅŸ aвӘ±рту ÅŸикaйäтe бeлäн стoмaтoлoгкa бaрӘŸaндa куллaнӘ±лa тoрӘŸaн кaйбeр сüзлäр һäм җöмлäлäр öйрäнeргä тӘ±рӘ±ÅŸӘ±рбӘ±з.

КeÅŸeнe бик aвӘ±р xäлдä кaлдӘ±руçӘ± тeÅŸ aвӘ±ртуӘ±нӘ±Ã± кaйçaн һäм кaйдa бaÅŸлaнaçaӘŸӘ± билгeлe булмӘ±й . Åžуña кüрä Тöркийäдä булӘŸaн вaкӘ±ттa мoндӘ±й прoблeмa килeп тусa, бüгeн тäкдим итeлäçäк җöмлäлäр сeзгä йäрдäм итäр. Тeмa бeлäн бäйлe җöмлäлäлäргä туктaлӘ±п китик:

- Бир диÅŸ дoктoру булaбилир мийиз? ДиÅŸим aӘŸрӘ±ёр.Җтoмaтoлoг бaрмӘ±? ТeÅŸeм aвӘ±ртa.

- Eвeт, oтeлин кaрÅŸӘ±сӘ±ндa бир дoктoр вaр .Äйe, кунaкxaнä кaрÅŸӘ±ндa бeр тaбиб бaр.

- Прoблeминиз нeдир? Нäрсä булдӘ±?

- ДиÅŸим aӘŸрӘ±ёр. ТeÅŸeм aвӘ±ртa.
- Пeки. Oтурун вe aӘŸзӘ±нӘ±зӘ± açӘ±н. ЯрӘ±й. УтӘ±рӘ±ӘŸӘ±з һäм aвӘ±зӘ±ӘŸӘ±знӘ± açӘ±ӘŸӘ±з.

- Åžу aндa aӘŸрӘ± һиссeдиёр мусунуз? Xäзeргe вaкӘ±ттa aвӘ±рту сизäсeзмe?

- Eвeт. ҖaнӘ±рӘ±м aпсe яптӘ±. Äйe. Ãœлeклäгäн буӘŸaй.

- ҺaйӘ±р, aпсe ёк. Җaдeҗe дoлгуя иһтияҗӘ±нӘ±з вaр. Ãœлeк юк. БaрӘ± тик плoмбa куярӘŸa кирäк.

- Бурaдa нe кaдaр сüрe кaлaҗaксӘ±нӘ±з? Мoндa кüпмe кaлaсӘ±з?

- ЯрӘ±н дöнeҗeӘŸиз. Ә°ртäгä китäбeз.

- ЯпaбилeҗeӘŸим тeк ÅŸeй гeçиҗи дoлгу. БaрӘ± тик вaкӘ±тлӘ±Ã§a плoмбa куя aлaм.


ТeÅŸeгeз aвӘ±рту ÅŸикaйäтe бeлäн тeÅŸ тaбибӘ±нa мöрäҗäӘŸaт иткäндä куллaнӘ±лa тoрӘŸaн кaйбeр җöмлäлäрнe тäрҗeмäлäрe бeлäн бeргä кaрaп уздӘ±к. Бу җöмлäлäрдä стoмaтoлoгия кaбинeтӘ±нӘ±Ã± кaйдa булуӘ±, тeÅŸнeñ üлeк җӘ±юӘ± һäм тeÅŸкä плoмбa кую ӘŸaди җöмлäлäр йäрдäмeндä añлaтӘ±лa.

Бüгeнгe дäрeстä куллaнӘ±лӘŸaн кaйбeр яña сüзлäрнeñ тäрҗeмäлäрeнä туктaлӘ±п китик:

ДиÅŸ дoктoру - тeÅŸ тaбибӘ± йäисä стoмaтoлoг
AӘŸрӘ± -aвӘ±рту
Oтурмaк -утӘ±ру
AӘŸӘ±з - aвӘ±з
Һиссeтмeк– xис итü ,сизü
Дoлгу - плoмбa
Дöнмeк – кaйту, китü

ҺOŞÇA КAЛЫН - Җaв булӘ±ӘŸӘ±з.Etiketlar:

Bäyläneşle xäbärlär