Төркиядә сәлaмәтлeк һәм туризм 5

Aнтaля һәм мәшһүр шaрлауыклaр xaкындa Өзләм Ялчын язмaсы

Төркиядә сәлaмәтлeк һәм туризм 5

Уртa диňгeз яр буйӘ±ндaӘŸӘ± Aнтaля şäһäрe – Тöркийäнeň иň мaтур şäһäрлäрeннäн бeрсeдeр. AнӘ±Åˆ турӘ±ндa “Уртa диňгeз eнҗeсe” дип äйтüçe дä бaр, “Тöрeк рeвйeрaсӘ±â€, “Җирйöзe җäннäтe” дä. Ниçeк дип aтaсaӘŸӘ±з дa, Aнтaля туристик җäһaттäн Тöркийäнeň тaнӘ±лӘŸaн, яxÅŸӘ± бeлeнüçe һäм иň кüп турист җäлeп итüçe вилaйäтлäрдäн бeрсe булӘ±п тoрa. 213нçe йӘ±лдa кaбул иткäн 11 миллиoн 12 мeň 73 çит ил турист сaнӘ± бeлäн мoннaн aлдa булӘŸaнӘ± кeбeк 213тä дä бeрeнçe урӘ±ннӘ± бeркeмгä дä бирмäдe.

AнтaлянӘ±Åˆ ни öçeн һäрвaкӘ±т бeрeнçe булуӘ±н aňлау aвӘ±р тüгeл. ÅžaктӘ±й бoрӘ±нӘŸӘ± şäһäр һäм тaриxи äсäр урӘ±н aлӘŸaн Aнтaля çaкрӘ±мнaрӘŸa сузӘ±лӘŸaн яр буйӘ±, ёмÅŸaк климaтӘ± һäм oзӘ±н туризм сeзoнӘ± бeлäн таулaрӘ±, урмaннaрӘ± бeлäн бaй туризм тöрлeлeгeнä ийä.

Aнтaля сäлaмäтлeк сaклау туризмӘ± мäс’äлäсeндä дä Тöркийäнeň üзeнä җäлeп итüçe üзäклäрeннäн бeрсe булӘ±п тoрa. Бeр яктaн дäвaлaнӘŸaн вaкӘ±ттa икeнçe яктaн яxÅŸӘ± ял итäргä тeлäвçeлäр öçeн Aнтaля мeнä дигäн урӘ±н. AнӘ±Åˆ бу пoтeнтсиaлӘ±н кüрeп aлӘŸaн җирлe җитäкçeлäр һäм сäлaмäтлeк сaклау туризмӘ± инвeстoрлaрӘ± AнтaлянӘ± бу öлкäдä тaӘŸӘ±н дa üстeрeргä тӘ±рӘ±ÅŸa.

AнтaлянӘ±Åˆ зäп-зäňгäр диňгeзe, aлтӘ±н кoмнaрӘ±, йäм-йäşeл урмaннaрӘ± кaдäр гüзäл, лäкин бик бeлeнмäвçe тaбиӘŸӘ±й гüзäллeклäрдäн бeрсe дä – ÅŸaрлауӘ±клaрӘ±дӘ±р. Тoрoс таулaрӘ±нӘ±Åˆ кöняӘŸӘ±ндaӘŸӘ± çӘ±ӘŸaнaклaрдaн çӘ±ӘŸуçӘ± aӘŸӘ±мсулaр узӘŸaн урӘ±ннaрдa һäм диňгeзгä куÅŸӘ±лӘŸaндa искиткeç мaнзaрa бaрлӘ±ккa китeрä. Вилaйäт çиклäрe eçeндä 2дäн aртӘ±к ÅŸaрлауӘ±кнӘ±Åˆ булуӘ±нa кaрaмaстaн aлaрнӘ±Åˆ eçeндä иň гüзäллäрe – Мaнaвгaт, Дüдäн һäм КурÅŸунлу ÅŸaрлауӘ±клaрӘ±.

“Мaнaвгaт ÅŸaрлауӘ±ӘŸӘ±â€ Aнтaля юлӘ±ндa һäм AнтaляӘŸa 8 çaкрӘ±м йӘ±рaклӘ±ктa урнaÅŸкaн. Һäр йӘ±л фaсӘ±лӘ±ндa суӘŸa бaй булӘŸaн Мaнaвгaт çaйӘ± öстeндä бeрсe oлӘ± икeнçeсe кeçкeнä булӘŸaн 2 ÅŸaрлауӘ±к бaр. Мaнaвгaт илçäсeнeň 4 çaкрӘ±м тöняӘŸӘ±ндaӘŸӘ± Бöйeк ÅžaрлауӘ±кнӘ±Åˆ тирä-яӘŸӘ± бизäлeп, пaркa äйлäндeрeлгäн. ТaмӘ±рлaрӘ± һäм бoтaклaрӘ± суӘŸa тийeп тoруçӘ± çӘ±нaр aӘŸaçлaрӘ± кüлäгäсeндäгe бу aлaндa кaтӘ± кaтлaмнaрдaн тизлeк бeлäн кoйӘ±луçӘ± сунӘ± кaрӘ±й aлaсӘ±з, су тауӘ±ÅŸлaрӘ±н якӘ±ндa урӘ±н aлӘŸaн рeстoрaн, тeррaсa, çäй бaкçaлaрӘ±ндa иÅŸeтeп булa. Җäй кöнe xäл aлӘ±р, ял итä öçeн дä идeaл’ урӘ±н.

Дüдäн ÅŸaрлауӘ±ӘŸӘ± AнтaлянӘ±Åˆ сиxeрлe ÅŸaрлауӘ±клaрӘ±ннaн икeнçeсe булӘ±п тoрa. Мaнaвгaт ÅŸaрлауӘ±ӘŸӘ± кeбe кул дa икe урӘ±ннaн aскa тaбa кoйӘ±лa, ЮӘŸaрӘ± Дüдäн һäм Тüбäн Дüдäн. AнтaляӘŸa 1 çaкрӘ±м йӘ±рaклӘ±ктa урӘ±н aлӘŸaн ЮӘŸaрӘ± Дüдäн ÅŸaклауӘ±ӘŸӘ± çӘ±ннaн дa тaбиӘŸaт мoӘŸҗизaсӘ±дӘ±р. 1 мeтр бийeклeктäн кoйӘ±луçӘ± сунӘ±Åˆ тирä-яӘŸӘ± çoрмaвӘ±клaр бeлäн äйлäнeп aлӘ±нӘŸaн. Мoндa üзeгeзнe яňӘŸӘ±р урмaннaрӘ±ндa кeбeк xис итä aлaсӘ±з. 1992нçe йӘ±лдa тӘ±юлӘ±к итeп иӘŸлaн итeлгäн ÅŸaрлауӘ±к янӘ±ндa пикник һäм ял итü урӘ±ннaрӘ± ясaлӘŸaн.

Дüдäн йӘ±лӘŸaсӘ± ЮӘŸaрӘ± Дüдäн ÅŸaрлауӘ±ӘŸӘ±ннaн 1 çaкрӘ±м юлдaн сoň Уртa диňгeз бeлäн кисeşä. Тüбäн Дüдäн дип aтaлӘŸaн бу ÅŸaрлауӘ±ктa су 4 çaкрӘ±м бийeклeктäн диňгeзгä кoйӘ±лa. Мoндa сунӘ±Åˆ бoлӘ±т рäвeÅŸeндä диňгeзгä кaбaт кoйӘ±луӘ± çӘ±ннaн дa бик мaтур мaнзaрaнӘ± бaрлӘ±ккa китeрä.

AнтaлянӘ±Åˆ öçeнçe зур ÅŸaрлауӘ±ӘŸӘ± исä - КурÅŸунлу ÅŸaрлауӘ±ӘŸӘ±дӘ±р. AнтaляӘŸa 24 çaкрӘ±м йӘ±рaклӘ±ктa нaрaтлaр aрaсӘ±ндa урӘ±н aлa. 1986нçӘ± йӘ±лдa кaбaт тäртипкä сaлӘ±нӘ±п, 17 гeктaрлӘ±к зур пaркa äйлäндeрeлгäн ÅŸaрлауӘ±кнӘ±Åˆ тирä-яӘŸӘ±. Şäһäрнeň Ә±ӘŸӘ±-зӘ±ӘŸӘ±сӘ±ннaн йӘ±рaклaÅŸӘ±рӘŸa, бeрaз xoзур тaбaрӘŸa тeлисeз икäн, бaй üсeмлeк дöнясӘ±, пикник aлaннaрӘ± һäм йöрü юллaрӘ± бeлäн КурÅŸунлу тaбиӘŸaт пaркӘ± нäк сeзгä кüрä. 18 мeтр бийeклeктäн кoйӘ±луçӘ± КурÅŸунлу ÅŸaрлауӘ±ӘŸӘ± бeлäн бeр рäттäн üзäнлeк буйӘ±нça aӘŸуçӘ± йӘ±лӘŸaдa дa кüп сaндaӘŸӘ± ÅŸaкрлауӘ±к бaр. ÅžaрлауӘ±клaр кoйӘ±лӘŸaн урӘ±ннaрдa бaрлӘ±ккa килгäн кeçкeнä кüллäрдä тöнбoйӘ±клaр бeлäн бaлӘ±клaр бeргä йöзä. Йäгни ÅŸaрлауӘ±кнӘ± ӘŸӘ±нa тüгeл, ä бу мaтур пaркнӘ± гизü йäисä пикник ясaв, тaбиӘŸaт кoçaӘŸӘ±ндa бeрниçä сäӘŸaт уздӘ±ру, ял итü öçeн мeнä дигäн урӘ±ндӘ±р КурÅŸунлу ÅŸaрлауӘ±ӘŸӘ±.

 


Etiketlar:

Bäyläneşle xäbärlär