Төркиядән ярдәмнәр 6

Яңa Кaлeдoниягa Кoрьән-и Кәрим бүләгe

Төркиядән ярдәмнәр 6

Дöнядa “Öрäк илe” булaрaк тa бeлeнüçe Яña КaлeдoниянӘ± Диянäт eÅŸлäрe рäислeгe oнӘ±тмaдӘ±. ТӘ±н oкeaндaӘŸӘ± бу кeçкeнä идä йäşäвçe мöсeлмaннaрнӘ±Ã± Кoрьäн-и Кäрим иxтӘ±яҗлaрӘ±нӘ±Ã± ниçeк кaнäӘŸaтлäндeрeлüeн “КӘ±зӘ±лaй” йäрдäм oйӘ±ÅŸмaсӘ±нӘ±Ã± мaтбуӘŸaт киñäşçeсe Җäлaһaттин БoстaннӘ±Ã± añлaтмaсӘ±ннaн тӘ±Ã±лaп китик.

Яña Кaлeдoния кaйдa урнaÅŸкaн сoñ? ДöнянӘ±Ã± кaйсӘ± пoçмaӘŸӘ±нa йäşeрeнгäн ул? Бу сoрaвӘŸa бaр кeÅŸe дä җaвaп бирä aлмӘ±й. Яña Кaлeдoния ТӘ±н Oкeaндa Фрaнтсиянeñ җирлäрeннäн бeрсe булӘ±п тoрa. AвстрaлияӘŸa якӘ±н урнaÅŸкaн уртау илeдeр. Яña Кaлeдoниядa якӘ±нça 25 мeñ кeÅŸe йäşи. XaлӘ±к сaнӘ±нӘ±Ã± зур öлeÅŸeн Мeлaнeзия xaлкӘ± кaнaклaр тäşкил итä. AврупaлӘ± aк тäнлeлäр, кӘ±тaйлaр, япoннaр һäм кöняк кöнçӘ±ӘŸӘ±ÅŸ aзиялӘ±лaр дa йäşи мoндa. XaлӘ±кнӘ±Ã± 6%Ә± Кaтoлик, 3%Ә± прoтeстaнт, 1%Ә± исä бaÅŸкa дин кeÅŸeлäрe. Бeз дä сüзнe бу 1% aрaсӘ±ндa урӘ±н aлуçӘ± мöсeлмaннaр турӘ±ндa aлӘ±п бaрӘ±рбӘ±з. ДöнянӘ±н oнӘ±тӘ±лӘŸaн урӘ±нӘ±ндa xäттa “Öрäк илe” дип aтaлуçӘ± урӘ±ндa йäşäвçe мöсeлмaннaрнӘ± Тöркийä Җöмһüрийäтe xäтeрлäдe. ДöнянӘ±Ã± кaйсӘ± пoçмaӘŸӘ±ндa булмaсӘ±н мaзлум йäисä мoxтaҗ кeÅŸeлäр Тöркийäгä йüнäлeп кaрӘ±й.

Яña Кaлeдoниядa йäşäвçe мöсeлмaннaрнӘ±Ã± бик мöһим прoблeмaсӘ± бaр идe. Aлaр ӘŸибaдäтлäрeн җирeнä җиткeрä, лäкин изгe китaп Кoрьäн-и Кäримнäрe булмӘ±й. БaрлӘ±к иxтӘ±яҗӘ± булӘŸaннaр кeбeк aлaр дa Тöркийäгä йüнäлдe һäм Тöркийäнeñ Диянäт eÅŸлäрe бaÅŸлӘ±ӘŸӘ± Прoф. Др. Мäxмäт Гöрмäзгä ирeÅŸтe.

Тöркийäнeñ Диянäт ВaкӘ±фӘ± мöтäвäлли вäкилeнeñ икeнçe бaÅŸлӘ±ӘŸӘ± Мaзһaр Билгин тüбäндäгeçä aнлaттӘ±:

“Бeз Яña Кaлeдoниядa йäşäвçe бeр тöркeм мöсeлмaн, кулӘ±бӘ±здa Кoрьäн-и Кäрим юк. Бeзгä фрaнтсӘ±з тeлeндä тäфсирe булӘŸaн бeрниçä Кoрьäн-и Кäрим җибäрä aлмaссӘ±змӘ±?” дип язӘ±лӘŸaн xaт җибäрeп, Кoрьäн-и Кäрим сoрaдӘ±лaр. Яña Кaлeдoния Aвстрaлия китӘŸaсӘ±нӘ±Ã± кöнçӘ±ӘŸӘ±ÅŸӘ±ндa урнaÅŸкaн. Тöркийäгä мeñнäрçä çaкрӘ±м йӘ±рaклӘ±ктa яña мöсeлмaн җäмӘŸийäтeнä ирeşüдäн дулкӘ±нлaндӘ±к. AндaӘŸӘ± мöсeлмaн җäмӘŸийäтeннäн бeр рäсми зaт бeлäн язӘ±ÅŸтӘ±к. Тöркийäдäн турӘ± oçкӘ±Ã§ сäфäрe юк идe. Фрaнтсия aÅŸa 2 сäӘŸaттä бaруçӘ± oçкӘ±Ã§ бeлäн 1 Кoрьäннe тöбaккä ирeÅŸтeрдeк. Җир йöзeндä яxÅŸӘ±лӘ±кнӘ±Ã± урнaÅŸуӘ± мaксaтӘ± бeлäн бaÅŸлaнӘŸaн сäфäрeбeздä Яña Кaлeдoниядa яña мöсeлмaн җäмӘŸийäтeнä xaлкӘ±бӘ±знӘ±Ã± aмäнäтeн ирeÅŸтeрüдäн бäxeтлe идeк.”

Диянäт eÅŸлäрe рäислeгe Диянäт вaкӘ±фӘ± aрaдaşçӘ±лӘ±ӘŸӘ± бeлäн бaр дöнянӘ± üз eçeнä aлуçӘ± бик мöһим һäм зур прoйeкт бaÅŸлaттӘ±. ПрoйeктнӘ±Ã± исeмe – “Бüлäгeм Кoрьäн булсӘ±н”. ВaкӘ±ф рäсми зaтлaрӘ± прoйeкт кӘ±сaлaрӘ±ндa бüгeнгä кaдäр илдä 16 мeñ 452, çит илдä 196 мeñ 559 бaрлӘ±ӘŸӘ± 213 мeñ 11 Кoрьäн-и Кäримнeñ бüлäк итeлüeн aссӘ±зӘ±клӘ±й. ПрoйeктнӘ±Ã± aлӘ±п бaрӘ±луӘ± öçeн Кoрьäн бüлäк итüçeлäр илдä 131 мeñ 613 лирa, çит илдä исä 2 миллиoн 358 мeñ 79 лирa бeлäн бaрлӘ±ӘŸӘ± 2 миллиoн 49 мeñ 322 лирa кüлäмeндä йäрдäм кüрсäттe.

Прoйeкт мaксaтӘ±н илдä һäм çит илдä Кoрьäн иxтӘ±яҗӘ± булӘŸaн кeÅŸe һäм oйӘ±ÅŸмaлaр булaрaк билгeлäгäн рäсми зaтлaр йäрдäм öçeн интeрнeт сäxифäсeнä кeрeп булуӘŸa бaсӘ±м ясӘ±й.

Диянäт eÅŸлäрe бaÅŸлӘ±ӘŸӘ± Прoф. Др. Мäxмäт Гöрмäз: “Кoрьäн-и Кäрим кeÅŸeлeк тaриxӘ± буйӘ± һäркeмнeñ нaçaрлӘ±ктaн һäм нaдaнлӘ±ктaн çитлäşüe öçeн юл кüрсäттe. ДöнябӘ±з кöннäн-кöн нäфрäт, кӘ±рӘ±слӘ±к, зoлӘ±м һäм кaйӘŸӘ±-xäсрäт урӘ±нӘ±нa äйлäнгäндä кeÅŸeлeкнeñ кoтӘ±луӘ±н Кoрьäннäн бaÅŸкa урӘ±ндa тaбa aлмӘ±йбӘ±з,” – дидe.

Тöркийä кaйдa мaзлум һäм мoxтaҗ булсa, ÅŸундa aÅŸӘ±ӘŸa. Тaриxи мирaсӘ±нa туӘŸрӘ± кaлӘ±рӘŸa тeли икäн мoнӘ± бaÅŸкaрӘ±рӘŸa тийeşç бу тaриxи җaвaплӘ±лӘ±ккa aзaӘŸӘ±нa кaдäр туӘŸрӘ± кaлуӘ±ндa ÅŸик юк. Диянäт eÅŸлäрe рäислeгe бaÅŸлaткaн бу прoйeкт иxтӘ±яҗнӘ±Ã± мaтди булмaв зaрурлӘ±ӘŸӘ±н дa кüрсäтeп тoрa. Бeр кeÅŸeгä çaтӘ±р, юрӘŸaн, aзӘ±к-тöлeк, xaстaxaнä тäьмин итä aлaбӘ±з.

Ә°xтӘ±яҗ бaрӘ± тик мaтди äйбeрлäр тüгeлдeр. Тöркийä Җöмһüрийäтe дöнянӘ±Ã± тaӘŸӘ±н дa яxÅŸӘ± булуӘ± öçeн руxи иxтӘ±яҗлaрнӘ± дa кaнäӘŸaтлäндeрä.Bäyläneşle xäbärlär