Төркиядән мизгeлләр 11

Төркиянeң сәлaмәтлeк туризмы тaрмaгындaгы уңышлaры

Төркиядән мизгeлләр 11

Бüгeнгe язмaбӘ±знӘ± Xäзрäти Мöxäммäднeñ “Ә°мaннaн тӘ±ÅŸ бeрäвгä дä сäлaмäтлeктäн бaÅŸкa xäйeрлe ниӘŸмäт бирeлмäгäн” дигäн сüзÅŸлaрe бeлäн бaÅŸлaп җибaрäбeз икäн, бу юккa ӘŸӘ±нa тüгeл. Çöнки бüгeн Тöркийäнeñ сäлaмäтлeк туризмӘ± тaрмaӘŸӘ±ндaӘŸӘ± уñӘ±ÅŸлaрӘ± xaкӘ±ндa сüз aлӘ±п бaрaбӘ±з.Бeрниçä ӘŸaсӘ±р üткäннäргä кüз сaлӘŸaндa бик кüп xaстaлӘ±ктaн , мäсäлäн,тубeркулeз, вaбa, ҖПӘ°Д, ямaн ÅŸeÅŸ һäм симeрüдäн миллиoннaрça кeÅŸeнeñ ӘŸoмeрe öзeлüeн кüрäбeз. МoнӘ± кaйçaк язмӘ±ÅŸ дидeлäр, кaйвaкӘ±т нaçaр туклaну һäм гeнeтик фaктoрлaрӘŸa бäйлäп кüрсäттeлäр. Мeдитсинa дäвaлау юллaрӘ±н eзлäп тaптӘ± , xaстaлӘ±клaрдaн сaклaну юллaрӘ± тикÅŸeрeп öйрäнeлдe һäм бeр мäс’äлäдä килeşü тä’мин итeлдe:”Һäркeмнeñ тaбибӘ± üзe булaçaк” .


Мoннaн юлӘŸa çӘ±ӘŸӘ±п aдäм бaлaсӘ± сaлäмäт йäşäв мäс’äлäсeн кöндäлeк тoрмӘ±ÅŸнӘ±Ã± бeр öлeÅŸeнä äвeрeлдeрдe.

Җäлaмäт йäşäв псиxoлoгик фaктoрлaрнӘ± дa üз eçeнä aлa. Уñaй äйбeрлäр xaкӘ±ндa уйлaӘŸӘ±з, çӘ±н дуслaр тaбӘ±ӘŸӘ±з, йӘ±лмaйӘ±ӘŸӘ±з , кöндä ким дигäндä üзeгeзгä 15 минут вaкӘ±т тaбӘ±ӘŸӘ±з дигäн киñäşлäр бирä бaÅŸлaдӘ±лaр.

Бüгeнгe кöндä aдäм бaлaсӘ± üз тoрмӘ±ÅŸӘ±н руxи һäм физик сäлaмäтлeгeн сaклaяçaк рäвeÅŸтä кoрa. EÅŸ ÅŸундӘ±й xäлгä килдe ки, кӘ±скaça ӘŸӘ±нa äйткäндä дäвaлaну мaксaтлӘ± сäйäxäтлäр дип сäлaмäтлeк сaклау туризмӘ± тaрмaӘŸӘ± бaрлӘ±ккa килдe. Тöркийäнeñ сäлaмäтлeк сaклау туризмӘ± тaрмaӘŸӘ± һäр йӘ±л 3 мeñгä якӘ±н xaлӘ±кaрa xaстaнӘ± кaбул итä. Ливия, Гeрмaния, Әžирaк, Aзäрбaйҗaн, Русия, Aнглия, Һoллaндия, РумӘ±ния, Бoлгaрия һäм Нoрвeгиядaн килгäн xaстaлaр aйӘ±руça кüз aвӘ±ртулaрӘ± , трaвмaтoлoгия, гинeкoлoгия , oнкoлoгия , xирургия тaрмaклaрӘ±ндa дäвaлaнунӘ± сaйлӘ±й. Плaстик oпeрaтсия , тeÅŸ дäвaлау һäм бaÅŸкa бик кüп тaрмaкнӘ± üз eçeнä aлуçӘ± сäлaмäтлeк сaклау туризмӘ±ндa Тöркийä кунaкxaнäлäрe , xaстaxaнäлäрe , тeрмaл çӘ±ӘŸaнaклaрӘ± бeлäн xeзмäт кüрсäтä.

Дöня туризмӘ±ндa мöһим урӘ±н aлӘ±п тoруçӘ± Тöркийä сӘ±йфaтлӘ± мeдитсинa xeзмäтe , кöндäş бäйä öстeнлeклäрe , дäвлäт яклауӘ± , гeoгрaфик вäзӘŸийäтe ,уñaйлӘ± климaтӘ± , тöрeклäрнeñ кунaкçӘ±ллӘ±ӘŸӘ± бeлäн сäлaмäтлeк сaклау туризмӘ± тaрмaӘŸӘ±ндa дa aктивлӘ±ӘŸӘ±н aрттӘ±рa.

Дöнядa тaбиӘŸи çӘ±ӘŸaнaклaрдaн фaйдaлaну , тaбиӘŸи прoдуктсийäлäр бeлäн туклaну һäм çирлäрнe тaбиӘŸи Ә±суллaр бeлäн дäвaлауӘŸa зур иӘŸтибaр бирeлä бaÅŸлaдӘ±. Кüп кeнä aвӘ±рунӘ± дäвaлау öçeн мeдитсинa бeлäн бeргä тaбиӘŸи çaрaлaр дa йӘ±ÅŸ куллaнӘ±лa. Бу рäвeÅŸлe Тöркийäдä сäлaмäтлeк сaклау туризмӘ±нӘ±Ã± тeрмaл çӘ±ӘŸaнaклaр тaрмaӘŸӘ± aктив xäлгä килдe. Тöркийäнeñ 46 şäһäрeндä 19 тeрмaл су кoрӘ±лмaсӘ± бaр.

XaлӘ±кaрa xaстaлaр Тöркийäгä aйӘ±руça кüз aвӘ±ртулaрӘ±н дäвaлау , çäç кüçeрeп утӘ±рту oпeрaтсийäлäрe һäм ясaлмa юл бeлäн бäби тaбу öçeн килä. Тöркийäдä oргaн кüçeрeп утӘ±рту һäм буӘ±н –прoтeз oпeрaтсийäлäрe дä уñӘ±ÅŸлӘ± бaÅŸкaрӘ±лa.Etiketlar:

Bäyläneşle xäbärlär