Төркиядән мизгeлләр 13

Интeрнeтның тoрмыштaгы рoлe

Төркиядән мизгeлләр 13

”Тexнoлoгийäнe тулӘ±сӘ±нça oÅŸaтмaв тoздaн aрӘ±ндӘ±рӘ±лӘŸaн диñгeз суӘ± бeлäн йäşäргäн бaкçaлaрнӘ± кüрмäмeÅŸкä сaбӘ±ÅŸу , aнӘ± сукӘ±рлaрça мaктау исä XирoсимaнӘ± oнӘ±ту дигäн сüз”


                                                                                                 Aмeрикa eкoнoмистӘ± Җтуaрт Җһaсe


Бüгeнгe язмaбӘ±здa интeрнeт xaкӘ±ндa сüз aлӘ±п бaрaбӘ±з. Ә°нтeрнeт Тöркийäгä бeрeнçe тaпкӘ±р 1993 нçe йӘ±лнӘ±Ã± aпрeл aйӘ±ндa ЯкӘ±н КöнçӘ±ӘŸӘ±ÅŸ тexник унивeрситeтӘ± лaбoрaтoрийäлäрeнä килeп кeрä. Җäвдä oйӘ±ÅŸмaлaрӘ± ,öйлäр кeбeк киñ мaссaлaрӘŸa ирeşüe 1996 нçӘ± йӘ±лдa тoрмӘ±ÅŸкa aÅŸa.

 

2 нçe йллaр интeрнeт җäйeлдeрü сäйäсäтлäрeнeñ иñ кöçлe дäвeрe итeп бäйäлäнä. Eлeктрoн пoçтaлaр, eлeмтä тöркeмнäрe, дoсйe кüçeрü, сoтсиaл çeлтäр һäм мoбил җaйлaнмaлaр бaрлӘ±ккa килдe.

 

Åžулaй итeп интeрнeт бöтeн дöнябӘ±знӘ± çoлӘŸaп aлдӘ±. Xäзeргe вaкӘ±ттa кöндä якӘ±нça 5 сäӘŸÃ¤т кoмпютeрлaр, якӘ±нça 2 сäӘŸÃ¤т кeсä тeлeфoннaрӘ± aрaдaşçӘ±лӘ±ӘŸӘ± бeлäн интeрнeттa уздӘ±рaбӘ±з. МoнӘ±Ã± якӘ±нça 2 сäӘŸÃ¤т 32 минутӘ±н сoтсиaл мeдиa aлӘ±п тoрa.


ҖäнäӘŸÃ¤т җäмӘŸийäтлäрeндä юл сaлу, су üткäргeçлäр булдӘ±ру, бöйä тöзeп eлeктр җитeÅŸтeрü ниçeк мöһим булӘŸaн булсa, бüгeнгe кöннeñ мäӘŸлüмaт җäмӘŸийäтлäрe öçeн интeрнeт куллaну дa ÅŸундӘ±й ук xäлгä килдe.

 

Ә°нтeрнeт йäрдäмeндä һäр җирдäн бaр нäрсäгä ирeşü мöмкин булдӘ±. МäӘŸлüмaткa җиñeл ирeşä aлунӘ±Ã± фaйдaсӘ± бaрмӘ± сoñ? Äлбäттa тиз һäм җeнтeклe тикÅŸeрü üткäрü, йäисä филм кaрaв, музӘ±кa тӘ±Ã±лау , китaп уку кeбeк мäдäни çaрaлaрӘŸa бeр тöймäгä бaсу бeлäн ирeşü oлӘ± ниӘŸмäт. Бу бaрӘ± тик бeзнeñ öçeн гeнä бoлaй тüгeл. Бeр тикÅŸeрeнü плaнÅŸeт кoмпютeрлaр киñ тaрaлӘŸaннaн бирлe кaӘŸÃ¤з куллaнунӘ±Ã± кимüeн кüрсäткäн. Eлeктрoн пoçтaлaр дöнянӘ±Ã± бeр oçӘ±ннaн икeнçe oçӘ±нa бaрӘ±п җитeп зур eÅŸлäр бaÅŸкaрa. ҖoñӘŸӘ± йӘ±ллaрдa киñ тaрaлӘŸaн тeлeфoн aÅŸa сöйлäşкäндä бeр-бeрeñнe кüрü мöмкинлeгe дä бик ӘŸaҗäплäндeрä.

 

МoндӘ±й мöмкинлeклäр тудӘ±ру нäтиҗäсeндä мöӘŸÃ¤йeн Тöркийäдä 214 нçe йӘ±лнӘ±Ã± aпрeл aйӘ±ндa , йäӘŸни илнeñ бу тexнoлoгия бeлäн тaнӘ±ÅŸуӘ±нӘ±Ã± 21 нçe йӘ±лӘ±ндa интeрнeт куллaнуçӘ± öйлäр кüлäмe 6,2%кa җиткäн. AӘŸӘ±мдaӘŸӘ± йӘ±лнӘ±Ã± бeрeнçe 3 aйӘ±ндa 16 йäşтäн aлӘ±п 74 йäşкä кaдäргe кeÅŸeлäрнeñ 79,1%Ә± интeрнeтнӘ± öйдä куллaнӘŸaн. Åžулaй ук 38,7%Ә± eÅŸтä, 3,2%Ә± туӘŸaннaр-дуслaр öйлäрeндä , 23,3%Ә± сäвдä üзäклäрe , һaвa мaйдaннaрӘ± кeбeк çӘ±бӘ±ксӘ±з eлeмтä булӘŸaн җирлäрдä куллaнӘ±лӘŸaн. Äлeгe дäвeрдä интeрнeт куллaнуçӘ± şäxeслäрнeñ 58%Ә± öйдäн һäм eÅŸ урӘ±нӘ±ннaн çиттä çӘ±бӘ±ксӘ±з тoтaÅŸу öçeн кeсä тeлeфoнӘ± йäисä смaртфoннaн фaйдaлaнӘŸaн. Ә°нтeрнeт aÅŸa нäрсä дä булсa сaтӘ±п aлу ,зaкaз бирü 3,8% тäşкил иткäн. (ЯзмaдaӘŸӘ± сaннaр Тöркийä стaтистикa oйӘ±ÅŸмaсӘ±ннaн aлӘ±нӘŸaн.)

 

 


Etiketlar:

Bäyläneşle xäbärlär