ABŞ-niň Senaty Russiýa, Eýrana we Demirgazyk Koreýa garşy embargo goýulmagyny tassyklady
“Ysraýyllylara hüjüm eden palestinalylara ölüm jezasyny bermegiň wagty geldi”
Ysraýyl 50 ýaşyndan aşakdaky erkekleriň Aksa metjidine girmegini gadagan etdi
Eýran äleme emeli hemra bekedi daşaýan raketa uçurdy
Katar BMG-na “krizisiň çözülmeginde rol al”çagyryşyny berdi
Russiýanyň Türkiýedäki ilçisi wezipesine başlady
“Ýadaw bolanlar çekilsin, ýerine başga biri gelsin”
Premýer ministr Ýyldyrym nemes firmalaryň ýolbaşçylary bilen duşuşdy
Guterreş Aksa metjidinde dartgynlygyň möwjemegine alada bildirýär
Kataryň Daşary işler ministri ABŞ-nyň Döwlet sekretary bilen duşuşdy
Gepleşikler
Türkiýe
Dünýä
Türk Dünýäsi
Ykdysadyýet
Medeniýet, Sungat we Sport
Aktual Meseleler
Aýyň Soragy