Aýyň Soragy

 

Dekabr aýyndaky bäsleşigimiziň soragy şeýle: Noýabr aýynda Türkiýe bilen Russiýanyň arasynda deňizden geçýän bölegi tamamlanan tebigy gaz göteriji taslamanyň ady näme?

a) Mawy Akym

b) Türk Akymy

ç) TANAP

 

Bize dogry jogaby ýollan diñleýjilerimiziñ arasyndan çekiljek bijelere göra 3 dińleýjimize TSR tarapyndan sowgat beriler. Jogaplaryńyzy dekabr aýynyñ 31-ne çenli internet, faks ýada poçta arkaly biziñ salgylarymyza ugradyp bilersiñiz. 

 

Size üstünlik arzuw edýäris.

 


Aýyň soragyna jogap beriň