TRT Telewideniýe

Telewideniýe

Köp sanly milli we sebitleýin telewideniýe kanallaryny özünde jemleýän, Türkiýä we bütin dünýä “dogry we bitarap” habar ýetirýän TRT, bilim, medeniýet, dokumental film, drama, sport we aýdym sazly gepleşikleri bilen Anadolynyñ 99 göterimine  we daşary ýurtlardaky her bir tomaşaça öz ýaýlymlary bilen hyzmat edýär.

TRT-niń ýaýlymlary, dürli ýaşdaky we hünärdäki tomaşaçylara dogry, bitarap we çalt habar ýetirmegi, bilime we medeni ösüşe goşant goşmagy, tomaşaçynyñ gepleşiklerden lezzet almagyny we milli medeni bitewiligi ýola goýmagy maksat edinýär.

 

“TRT-1” (TRT-1 Maşgala kanaly) Türkiýede iñ köp tomaşa edilýän telewideniýe kanaly TRT-1 maşgala kanaly formatynda; bilim, medeniýet, drama, aýdym-saz, güýmenje we sport gepleşikleri bilen bütin Türkiýä niýetlenendir. TRT-1-e Türkiýäniñ çar tarapynda we internet arkaly bütin dünýäde tomaşa etmek mümkin. TRT 1 kanaly 42 ýyldan bäri hyzmat edýär.

 

“TRT Haber”(TRT Haber) Aktual habaryñ, syýasadyñ, analiziñ, jedelleşigiñ, sporduñ, dokumental kino filmiñ, medeniýetiñ täze başlangyjy TRT Habar; TRT tejribesi bilen ekranlaryñyzda. Dogruçyllygy we bitaraplygy özüne prinsip hökmünde kabul eden TRT Habar, durmuşyñ al-ýaşyl öwüşginini ekranlaryńyza ýetirýär. Sizem dogry habar almak hukugyñyzdan peýdalanyń. Habaryñ ekrany TRT Haber ähli ýerde……

 

“TRT-3” (TRT-3) Türkiýäniñ Beýik Millet Mejlisiniñ kanaly bilen gezekleşikli görnüşde ýaýlym berýär. TRT 3-iñ ýaýlymlary umuman sport gepleşiklerinden ybarat. 2010-njy ýylyñ 9-njy awgustyndan başlap TRT Sport emblemasy bilen Sport kanaly hökmünde ýaýlym berýär.

 

“TRT Gap” (TRT-GAP) Telekanalda  Gündogar we Günorta gündogar Anadoly sebitlerinde ýaşaýan ilatyń isleglerini kanagatlandyryp, sebitiñ ykdysady we sowatlylyk derejesiniñ ýokarlandyrylmagyna goşant goşmagy maksat edinýän aýdym saz, bilim, güýmenje we sport gepleşikleri bilen dokumental kino filmleri ýaýlyma berýär. TRT Gap sebitiñ ýaşaýjylarynyñ umumy sesi atlandyrylýar.

 

TRT-4 Çagalar kanaly bilen TRT Mekdep kanalynyñ gezekleşikli ýagdaýda ýaýlym berýän kanaly.

 

“TRT Anadolu”(TRT Anadolu) Telekanal, “Bir ekran ýüz ekran, ýüz ekran bir ekran” şygary bilen 2010-njy ýylyñ oktýabr aýynda  resmi taýdan ýaýlyma başlan TRT Anadoly kanlynyñ ýaýlymlarynyñ mazmunynyñ bir bölümini TRT-niñ arhiwindäki produksiýalar, TRT-niñ beýleki kanallary bilen birlikde taýarlanan ýaýlymlar emele getirýär. Beýleki tarapdan ýerli we sebitleýin telewideniýet kanallary bilen bilelikde taýarlanan ýazga geçirilen we göni efirdäki gepleşiklerde şol welaýatlara we sebitlere mahsus urp adalatlara, medeni gymmatlyklara giñişleýin ýer berilýär.

 

TRT-6(TRT-6) TRT kürt dilinde halkara derejesinde ýaýlym berýän kanaly bilen Türkiýäniñ halkara derejesindäki we esasan hem sebit ýurtlary bilen edýän gatnaşyklaryna oñyn goşant goşýar. Türkiýäniñ jebisligini we bitewiligini maksat edinýän, döwrebap kadalara laýyklykda dürli ýaşdaky tomaşaça niýetlenen kürt dilinde ýaýlym berýän maşgala kanaly TRT-6 2009-njy ýylyñ 6-njy ýanwarynda ýaýlyma başlady.

 

“TRT ÇAGALAR” (TRT Çocuk) Döwrebap türk çagalarynyñ animasiýadan aýdym saza, habardan sporda çenli ähli isleglerinelerini kanagatlandyrýan kanal fiziki, zehin, ruhy we ahlak taýdan sagdyn nesilleriń ösüp ýetişmegine goşant goşmagy maksat edinýär. Ähliumumy pedagogiki kadalarda ýokary hilli, döwrebap we jogapkärçilikli ýaýlym garaýşy bilen çagalaryñ kemala gelmeginde olara goldaw bermegi we ýol görkezmegi özüne ýörelge edinen TRT Çagalar, türk diliniñ we medeniýetiniñ dogry tanadylmagyny, çagalaryñ oýun arkaly kämilleşmegini we göz ýetimini giñeltmegi maksat edinýär.

http://www.trtcocuk.com

 

“TRT TÜRK”(TRT Türk) Bütindünýä esasan türk dilinde ýaýlym berýän kanal, Türkiýäni we türkleri tanadýan gepleşikleri, habar, medeniýet we sungat ýaýlymlary bilen, daşary ýurtlarda ýaşaýan türk raýatlarynyñ we kowumdaşlarynyñ Türkiýe hemde türk medeniýeti bilen üznüksiz gatnaşygy, kynçylyklaryndaky goldawçysy, gam-gussanyñ we begenjiñ şärigi…..Dünýäniñ niresinde bolsañyz bolaýyń.

 

“TRT AWAZ” (TRT AWAZ) 2009-njy ýylyñ mart aýynda ýaýlym durmuşyna başlan Özbegistan, Gazagystan, Gyrgyzystan, Türkmenistan, Azerbaýjan, Bosniýa-Gersogowina, Albaniýa we Türkiýe bolmak bilen 8 ýurtdan we şol ýurtlara mahsus 8 dilde, Uzak Gündogardan Balkanlara çenli uzap gidýän giń geografiýada ýaşaýan türk dünýäsine niýetlenen ýaýlymlary berýän kanal, Türkiýe bilen türki dilde gepleşýän ýurtlaryñ arasynda dil we pikir bileleşigini ýola goýýar. Türki dilleriń  birnäçesinde SES manysyny añladýan AWAZ, türki dilli döwletleriń umumy sesi hökmünde Ýakyn Gündogardan Kawkaza 27 ýurtda 13 awonom sebitde 250 million ilatly sebitde ýaýlym berýär.

 

“TRT Dokumental kanaly”(TRT Belgesel) Türkiýänin dokumental kanaly iñlis, nemes, fransuz, rus we türk dili bilen birlikde 5 dilde dünýäni tanadýan TRT dokumental kino film kanaly, taryh, jemgyýet, daşky gurşaw, sport, medeniýet we sungat, bilim we tehnologiýa temalarynda taýarlanan dokumental kino filmleri ýaýlyma berýär. Kanal 2009-njy ýylyñ 17-nji oktýabrynda ýaýlyma başlady.

 

TRT Müzik “TRT Aýdym-saz” (TRT Müzük) Türkiýäniñ we dünýäniñ aýdym-sazlaryny duşuşdyrýan kanalda, aýdym-saz bäsleşikleri, aýdym saz baradaky dokumental kino filmleri we konsert proggamalaryny we TOP-10-lary  ýagny iñ köp diñleýän 10 aýdymy ýaýlyma berýär. 2009-njy ýylyñ 16-nj noýabrynda açylan kanal, Türk halk we klassiki aýdym-sazlary bilen birlikde ýerli we daşary ýurtly aýdym saz ýaýlymlary arkaly Türkiýäniñ we Dünýäniñ aýdym-sazlaryny TRT-niñ özboluşlylygy bilen efire berýär.

 

“TRT ETTÜRKİÝÝE”(TRT ETTÜRKİÝÝE ) Türkiýäniñ halkara we esasan hem sebit ýurtlary bilen edýän gatnaşyklaryna oñyn goşant goşmak maksady bilen açylan TRT Ettürkiýe Türkiýäniñ we arap dünýäsiniñ umumy dili, umumy ekrany, umumy kalby bolmak maksady bilen ýaşuly ýaş kiçi diýmän her bir tomaşaça niýetlenip, çagalar, ýaşlar, zenanlar, saglyk, ykdysadyýet, drama, dokumental kino film, sport, aýdym saz, habar, medeniýet we sungat, din we ahlak ýaly gepleşiklerden ybarat bolan baý mazmuny bilen 2010-njy ýylyñ aprel aýynda ýaýlyma başlady. Arap dilinde gepleşýän 22 arap ýurdy we arapça gepleşýänler üçin ýaýlym berýän kanal 350 million ilatly arap ýurtlary bilen Türkiýäniñ arasyndaky gatnaşyklary ösdürmegi maksat edinýär.

 

“TRT HD” (TRT HD) Ýaýlym sepgidinde ýetilen iń sońky çäk bolan HD ýalymyny berýän telekanalda esasan sport we dokumental we çeper filmler görkezilýär. 201-njy ýylyñ iýun aýynda açylan TRT HD, 2010-njy ýyldaky Dünýä kubogynyñ bäsleşiklerinden soñ Tomusky we Gyşky Olimia oýunlaryny ýaýlyma berer.

 

“TRT 3 Sport” (TRT Sport ) 2010-njy ýylyñ awgust aýynda ýaýlyma başlan “TRT Sport” milli we halkara derejesindäki ähli sport bäsleşiklerini we guramaçylyklaryny göni efirden we ýazgydan ýaýlyma berýär, sportdyń ähli görnüşlerine uly ähmiýet berýär.

www.trt.net.tr/televizyon