فوتبال: گالاتاسرای ۲- کچی اؤرن گۆجۆ ۱

تۆرکیأنینگ زراعت کاپی نینگ ۵-نجی اتابیندا ینه ۵ اۇیون بۇلدی

فوتبال: گالاتاسرای ۲- کچی اؤرن گۆجۆ ۱

تۆرکیأنینگ زراعت کاپی نینگ ۵-نجی اتابیندا ینه ۵ اۇیون بۇلدی.

اۇینالان بأسله‌شیکلردن آلینان نتیجه لر شیله:

کچی اؤرن گۆیجی ۱- گالاتاسرای ۲

عمرانیه اسپور ۴- ۱۴۶۱ ترابزون ۱

بولواسپور ۵- وان بلدیه اسپور ۱

آلتای ۱- کایسری اسپور ۲

آدانا دمیراسپور ۱- مدیپول باشاق شهیر ۱دِگیشلی حابارلار