سوریأ نأچه راکت اورولدی

سوریأ نأچه راکت اورولدی |

سوریأ نأچه راکت اورولدی

سوریه ده شیمیایی یاراغ بیلن هۆجۆمدن سۇنگ آمریکا، انگلیس و فرانسیا نیره لری اوردی

 


اتیکتلر: شیمیایی , سوریه