تۆرکیه ۱۰۷ میلیارد ۳۲۰ میلیون اکرانچیلیق اؤنۆمینی ساتدی

تۆرکیه ۲۰۱۸-نجی ییلدا اکرانچیلیق پوداغیندا اؤنگکی ییلقی داشاساتووینی ۶.۶ گؤتریم یۇقارلاتدی

تۆرکیه ۱۰۷ میلیارد ۳۲۰ میلیون اکرانچیلیق اؤنۆمینی ساتدی

 

تۆرکیه سۇنگقی ۵ ییلدا داشاری یورتلارا ۱۰۷ میلیارد ۳۲۰ میلیون دلار اکرانچیلیق اؤنۆمینی ساتدی.

تۆرکیه ۲۰۱۸-نجی ییلدا اکرانچیلیق پوداغیندا اؤنگکی ییلقی داشاساتووینی ۶.۶ گؤتریم یۇقارلاتدی.

اؤتن ییل تۆرکیه دینگه عیراغا ۳ میلیارد ۶۳۴ میلیون ۴۶۴ مۆنگ دلار اکرانچیلیق اؤنۆمینی ساتدی.

آلمانیا بۇلسا ۱ میلیارد ۵۲۵ میلیون ۹۴۱ مۆنگ دلار اکرانچیلیق اؤنۆمینی ساتین آلدی.

تۆرکیأنینگ آمریکا ساتان اکراتچیلیق اؤنۆمی نینگ دگأری بۇلسا ۱ میلیارد ۵ میلیون ۴۵۹ مۆنگ دلار بۇلدی.

سۇنگقی ۵ ییلدا میوا و گؤک اؤنۆملر پوداغیندا ۷۴ میلیارد ۴۱۵ میلیون ۶۷ مۆنگ دلار اؤنۆم ساتیلدی.

مالدارچیلیق پوداغینتدا بۇلسا تۆرکیأنینگ سۇنگقی ۵ ییلداقی گیردجیسی ۱۰ میلیارد ۷۵۲ میلیون ۵۰ مۆنگ دلار.

تۆرکیه آغاچ، باغ و تۇقای اؤنۆملری ساتوویندان ۲۲ میلیارد ۱۵۳ میلیون ۳۱۹ مۆنگ دلار قازاندی.

 


اتیکتلر: اکرانچیلیق

دِگیشلی حابارلار