دۆنیأنینگ اینگ قارری انسانی!

دۆنیأنینگ اینگ قارری زناناسی ژاپن دا یاشایار.

کاگوشیما ولایاتی نینگ کیکائی آداسیندا یاشایان نابی تاژیما ۱۱۷ یاشیندا.


اتیکتلر: ژاپن