سنگاپوردا تاریحی دوشوشیق

آمریکانینگ یۇلباشچیسی دونالد ترامپ، دمیرقازیق کره نینگ جمهورباشلیغی کیم جونگ اون بیلن دوشوشدی.