آننا گۆنی ۲۶ خرداد ۱۳۹۶ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

ایستامبول‌دا هر دلار ۳,۵۱۳۵ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۳,۵۱۴۶ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار

آننا گۆنی ۲۶ خرداد ۱۳۹۶ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

 

آننا گۆنی ۲۶خرداد ۱۳۹۶ (۲۰۱۷.۰۶.۱۶)
ایستامبول‌دا هر دلار ۳,۵۱۳۵ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۳,۵۱۴۶ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار.
شو گۆن هر یورو ۳,۹۲۹۴ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیپ ۳,۹۳۰۱ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار.
تۆرکیه‌ده جمهوریت آلتینی ۹۴۲ لیرادان ساتین آلینیار، ۹۵۲ تۆرک لیراسیندان ساتیلیار.


اتیکتلر: یورو , دلار

دِگیشلی حابارلار