سه شنبه گۆنی ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

ایستامبول‌دا هر دلار ۳,۷۹ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۳,۸۰ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار

سه شنبه گۆنی ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

 

سه شنبه گۆنی ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ (۲۰۱۸.۰۲.۱۳)

ایستامبول‌دا هر دلار ۳,۷۹ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۳,۸۰ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار.
شو گۆن هر یورو ۴,۶۸ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیپ ۴,۶۹ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار.
تۆرکیه‌ده جمهوریت آلتینی ۱۰۷۳ لیرادان ساتین آلینیار، ۱۰۸۵ تۆرک لیراسیندان ساتیلیار. 

 


اتیکتلر: یورو , دلار

دِگیشلی حابارلار