چهارشنبه گۆنی ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

شو گۆن هر یورو ۴,۶۸ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیپ ۴,۶۹ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار

چهارشنبه گۆنی ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

 

چهارشنبه گۆنی ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ (۲۰۱۸.۰۲.۱۴)

ایستامبول‌دا هر دلار ۳,۷۹ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۳,۸۰ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار.
شو گۆن هر یورو ۴,۶۸ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیپ ۴,۶۹ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار.
تۆرکیه‌ده جمهوریت آلتینی ۱۰۷۵ لیرادان ساتین آلینیار، ۱۰۸۷ تۆرک لیراسیندان ساتیلیار. 

 


اتیکتلر: یورو , دلار

دِگیشلی حابارلار