آننا گۆنی ۱ تیر۱۳۹۷ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

ایستامبول‌دا هر دلار ۴,۷۱ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۴,۷۲ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار

آننا گۆنی ۱ تیر۱۳۹۷ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

 

آننا گۆنی ۱ تیر ۱۳۹۷ (۲۰۱۸.۰۶.۲۲)

ایستامبول‌دا هر دلار ۴,۷۱ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۴,۷۲ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار.
شو گۆن هر یورو ۵,۵۰ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیپ ۵,۵۱ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار.
تۆرکیه‌ده جمهوریت آلتینی ۱۲۷۴ لیرادان ساتین آلینیار، ۱۲۸۶ تۆرک لیراسیندان ساتیلیار.

 


اتیکتلر: یورو , دلار

دِگیشلی حابارلار