پنجشنبه گۆنی ۱۵ آذر ۱۳۹۷ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

ایستامبول‌دا هر دلار ۵.۳۶۵۶ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۵.۳۷۰۷ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار

پنجشنبه گۆنی ۱۵ آذر ۱۳۹۷ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

پنج شنبه گۆنی ۱۵ آبان ۱۳۹۷ (۲۰۱۸.۱۲.۰۶)

ایستامبول‌دا هر دلار ۵.۳۶۵۶ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۵.۳۷۰۷ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار.
شو گۆن هر یورو ۶.۰۸۶۴ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیپ ۶.۰۹۴۲ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار.
تۆرکیه‌ده جمهوریت آلتینی ۱۴۰۲ لیرادان ساتین آلینیار، ۱۴۲۴ تۆرک لیراسیندان ساتیلیار.

 


اتیکتلر: یورو , دلار

دِگیشلی حابارلار